Posted in Ձմեռ, Մայրենի, Ամանորն ու մենք

Բարև ձմեռ

Ես քեզ շատ երկար եմ սպասել, ձմեռ: Ուզում եմ, որ դու ձյուն բերես, որ ես իջնեմ բակ և խաղամ ձնագնդի ըկերներիս հետ։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, դեկտեմբերի երեսունմեկին թող ձյուն գա և ուրախացնես բոլոր մարդկանց և նոր տարվա գիշերը բոլորը երեխաները ստանան նվերներ։ Ձմեռ, այնքան գեղեցիկ ես սպիտակ հագնված:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s