Posted in Մայրենի, Առցանց ուսուցում

Բարև Գարուն

Բարև սիրելի գարուն, ես շատ ուրախ եմ, որ եկել ես։ Շուտով տաք երկրներից կվերադառնան թռչուները, կծաղկեն ծառերը և կբացվեն դաշտերի գեղեցիկ ծաղիկները։ Բակի երեխաները կխաղան ջերմ արևի տակ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s