Posted in Հաշվետվություններ, Uncategorized

Հաշվետվություն 20-24 ապրիլի

Երկուշաբթի տեսադաս- անգլերեն: Սովորելենք ‘My day'(Իմ օրը) թեման կատարելեմ ֆալի առաչադրանքները։

երկուշաբթի տեսադաս- շախմատ խնդիր

Մաթեմ տեսադաս երկուշաբթի-հիգշաբթի- կատարելեմ ֆալի առաչադրանքները

Մայրենի տեսադաս երեքշաբթի-ուրբաթ-ընթերցելենք Ջանի Ռոդարի պատմվածք Երկիր, որտեղ ոչ մի սուր բան չկար․կատարել եմ ֆալի առաչադաքները։

Երեքշաբթի տեսադաս-մարմնակրթություն։

Չորեքշաբթի տեսադաս ռուսերեն-ընթերցելենք Луна и Солнце.կատարել գրաոր աշխատանք։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s