Posted in Հաշվետվություններ

Հաշվետվություն

Ապրիլի 28 -Մայիսի20

Անգլերեն -Մասնակցել եմ տեսադասերի կատարել եմ գրավոր՝ տնային աշխատանքներ, ընթերցել եմ Ma day, A house in the forest, Chita պատմվածքները, մասնակցել եմ ֆլեշմոբին և սովորել եմ ասել ժամը՝ անգլերեն։

Մայրենի-Մասնակցել եմ տեսադասերի կատարել եմ գրավոր տնային աշխատանքներ ընթերցել եմ Մեծ գյուտարարը, Մեղուն ու մարդը պատմվածքները։ Մասնակցել եմ ֆլեշմոբին, որը ուղարկել էր ընկեր Սոնան։

Մաթեմատիկա -Մասնակցել եմ տեսադասերի կատարել եմ տնային աշխատանքներ։

Ռուսերեն – Մասնակցել եմ տեսադասերի կատարել եմ գրավոր տնային աշխատանք, ընթերցել եմ՝ Теремок сказка, Про дом և մասնաքցել եմ ֆլեշմոբին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s