Posted in Անհատական ուս․ պլան

Անհատկան ուսումնկան պլան

Մհեր Մկրտչյան Սարգիսի 4.1 դասարան  

Ընտրության գործունեություն—կինո ֆոտո

Երկարացված օրից չեմ օգտվում

Սնունդը բերում եմ տնից

Դպրոցում դիմակ չեմ կրում

Չեմ օգտվում երթուղուց

Լրացուչիչ կրթության խմբակրներ չեմ գնում

Ես սիրում եմ ֆուտբոլ, չեմ սիրում կառատե։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s