Posted in Մայրենի

Մայրենի

  • Բանաստեղծության միջից դուրս գրեք այն հատվածը, որտեղ նկարագրված է արևածագը:
  • Ծագեց առավոտ
  • Պաղեց, սառավ օդ, պաղեց առավ օդ
  • Բանաստեղծության ո՛ր հատվածներից եք հասկանում, որ աշուն է: գունավորեք այդ հատվածները: Հալեց աշուն օր
  • Կյանքիս սևավոր։
  • Բանաստեղծության մեջ գտեք և մեկ բառով բացատրեք հետևյալ արտահայտությունները՝ ցիր եկան, կախ տվավ, փախ տվավ, քուն դրավ, վար եկան, շող կապեց:
  • ցվրվեցին, կախեց, փաղչել, քնեցնել, իչան, չողչողաց,
  • Բանաստեղծության տուներից մեկը paint ծրագրով նկարեք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s