Posted in Մաթեմաթիկա

Առաջադրանքներ

 • Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 5 դմ է։
 • p=5×4=20 դմ
 • S=5×5=25 դմ քառ
 • Քառակուսու պարագիծը 28 դմ է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
 • P=28դմ 28:4=7դմ
 • Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
 • S=49S քառ
 • 7×7=49
 • Հաշվի՛ր 25 սմ և 11 սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:
 • P= 2×25+2×11= 50+22=72 S=25X11=275մ քառ
 • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 14 սմ է։ P=14×2=28 դմ
 • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 32 դմ է։p=32×2=64
 • Ուղղանկյան լայնությունը 8 սմ է, իսկ երկարությունը 2 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։ 8սմ+2սմ=10սմ 10+8=18 18×2=36դմ
 • Հաշվի՛ր 3 դմ, 4 դմ  և 5 դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։
 • 3+4+5=12դմ
 • Հաշվի՛ր 15 սմ, 14 սմ, 16 սմ և 17 սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։
 • 15+14+16+17=52
 • Գործնական աատանք․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s