Posted in Մայրենի

Մայրենի

1. Գտեք բառերի առաջին արմատները և գրեք, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել: Օրինակ՝ մկնիկ- մուկ- ու>ը

Մրոտ, շնաձուկ, Հունաստան, ստախոս, մրգատու, սրբատեղի, լրաբեր, առվակ:

Մրոտ-ու>ը

Շնաձուկ-շուն-ու>ը

Հնաստատ-Հույ-ու>ը

Մրգատուն-միրգ-ու>ը

Սրբատեղի-սուրբ-ու>ը

Լրաբեր-լուր-ո>ը

Առվակ-առու-ո>ը

2. Բառերը վանկատեք:

Նապաստակ, ստեղնաշար, ավտոմեքենա, արշալույս, զանգակ, դռնակ, հաշվել, առագաստ, գետակ, ամաչկոտ, հիշել, բարձրախոս, հնդկական: նա-պաս-տակ,ստեղ-նա-շար,ավ-տո-մե-քե-նա, ար-շա-լույ զան-գակ, դըռ-նակ,հաշ-վել,ա-ռա-գաստ, գե-տակ, ա-մաչ-կոտ, հի-շել,

բար-ձրա-խոս, հընդ-կա-կան,  

3. Բառերին այնպիսի մասինիկ ավելացրեք, որ բնակվելու տեղ ցույց տան և գրեք, թե ինչ հնչյուրափոխությունէ  կատարվում:

Հնդիկ, պարսիկ, հույն, ասորի:

Հնդկստան,պարսկաստան-հունաստան,ասորեստան,

4. Բառերը շեշտադրեք:

Աղավնի՝, մայրի՝կ, երազկո՝տ, հեռո՝ւ, շնագայ՝լ, դասագի՝րք, մացառո՝տ, շողարձա՝կ, մայրամու՝տ, լուսավ՝որ, մենաստան՝, լեռնայի՝ն, զինադադա՝ր, ավտոմոբի՝լ: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s