Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

  • Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը. «Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում»: Աշնան քամոց ջրվեժը,առուն,ծառը,ծտեռը ախմկում են, կարծես ծափ են տալիս։
  • Ո՞ր պատկերն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորիր: ՈՒր դեղնին բոց է դեղին հրդհ է և դեղին ծոխ։ Ծառերի դեղին գույնը կարծես հրդեհ լինա։
  • Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ «գույն» կա: Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ
  • Պատմի՛ր բանաստեղծությունը: Բանաստեղծությունը աշնան մասին է, որտե պատմում է աշանան գույերի և որերի մասին։
  • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը, ձայնագրի՛ր և ֆիլմ պատրաստի՛ր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s