Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմաթիկա

Մնացորդով     բաժանում

Եթե  մի   թիվը    ամբողջությամբ   չի  բաժանվում մեկ այլ  բնական թվի վրա, ապա   արդյունքում   ստանում ենք թերի քանորդ ու մնացորդ։

Բաժանելի։ բաժանարար=թերի քանորդ(մնացորդ)

Բաժանելի=բաժանարար ‧ թերի քանորդ+մնացորդ

Բաժանարար=(Բաժանելի-մնացորդ)։թերի քանորդ

Օրինակ՝ 17։5=3(2մն․), 17-ը բաժանելին է, 5-ը՝ բաժանարար, 3-ը՝ թերի քանորդ, իսկ 2-ը՝ մնացորդ։

Բաժանելին՝ 17=5‧3+2

Բաժանարարը՝ 5=(17-2):3

Բաժանման արդյունքում ստացված մնացորդը միշտ փոքր է այն բնական թվից, որի վրա թիվը բաժանել ենք։

Օրինակ՝ բնական թիվը 5-ի բաժանելիս կարող ենք ստանալ 1, 2, 3 կամ 4 մնացորդները։

Օրինակ՝

347     34։7=4(6մն․)
 284            
  6մն․ Ստուգում՝34=74+6
                
                
  1. Սիրելի սովորողներ,  կատարե՛ք   մնացորդով   բաժանում  ու  ստուգում։

830։6

830:6           
 6   13          
 23              
 18              
50               
 48               
 2               
                 
                 
                 
                 
                 

 930։47

 930:47   47     
 47  19    9     
 460      423    
 423        7    
  37             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 690։8

 690             
 64              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 964:450

 964:450         
 900             
 64              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 810:35

 810:35  35       
 70  23   3       
 110     105      
           5      
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 3504:7

 3504:7          
 35   500        
    4            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

290:14

 290:14          
 28  20          
  10             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

308:18

 308:18 18       
 18  1   7       
128   126       
 126             
   2             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

409:6

 409:6           
 36 68           
 49              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s