Posted in Մաթեմաթիկա

Գտիր թիվը, եթե հայտնի է նրա մասը․

1․Գտիր այն թիվը, որի

 1/6 մասը 20 է: 6×20=120

1/25 մասը 4 է: 4×25=100

 1/100 մասը 6 է: 6×100=600

 1/9 մասը 1 է: 1×9=9

 1/15 մասը 30  է: 15×30=450

 1/3 մասը 164 է: 4×164=492

1/8  մասը  3000  է: 8×3000=240000

2․Գտիր այն թիվը, որի

2/7  մասը 20 է:7×20:2=70

3/8  մասը 12 է: 12:3=4 4×8=32

 4/9 մասը 24 է:24×9:4=6 6×9=54

3/12  մասը 1 է:1×12:3=4

 2/3 մասը 30  է: 30×3:2=45

 4/25 մասը 16 է:16:4=4 4×25=20

 3/10 մասը  6000  է 6000×10:3=2000

4/5 մասը 14 է 4×14=56

5/6 մաս 45 է 6×45:3=90

1/7 մաս 23 է 7×23=161

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s