Posted in Մաթեմաթիկա

ես սխալ եմ արել այս խիթիրներ

10)200 • 9 + 200 – 9 արտահայտության արժեքը կլինի

200 • 9 + 200 – 9=1991


9)Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

86

 17) Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար Կարինեին անհրաժեշտ է 700 գրամ ալյուր և 10 անգամ պակաս կարագ: Որքա՞ն կարագ է պետք Կարինեին 8 բաժին գաթա պատրաստելու համար: 560

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s