Posted in Մայրենի

Թելադրության բնագրեր

Արաքս գետը հայերի համար եղել է սնող, կյանք պարգևող սիրելի
գետ: Դրա համար Էլ ժողովուրդը գետը կոչել է Մայր Արաքս: Արաքսի
մեջ են լցվում Հրազդան, Ազատ, Ողջի և Որոտան գետերը: Հնում
Արաքսը լցվում էր Կասպից ծովը,իսկ այսօր միանում է Քուռ գետին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s