Posted in Մաթեմաթիկա

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝
Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։
Օրինակ՝ 87‧33=33‧87=2871
Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝
Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու
արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ
թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։
Օրինակ՝
(27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810
Առաջադրանքներ

 1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը
  հաշվել առավել հարմար եղանակով՝
  150‧300‧20 150x20x300=3000×300=90000
  80‧600‧500 80x500x600=24.0000.000
  250‧700‧40 250x40x700=1000×700=7.0000.000
  400‧600‧50 400x50x600=120.00000.0000
 2. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը
  հաշվել առավել հարմար եղանակով՝
  30‧40‧5 30x5x40=6 00`0
  38‧24‧50 38x50x24=45 600
  15‧4‧500 15x500x4=30000
  250‧40‧70 250x70x40=196.0000.00
  20‧10‧17 20x17x10=3400,
 3. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և
  զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար
  եղանակով՝
  4‧138‧25 4x25x138=13 800
  80‧30‧50 80x50x30=120000
  17‧8‧4‧50 17x50x8x4=27200
  60‧40‧5‧20 60x20x5x40=240.000
  11‧2‧30‧50 11x50x2x30=33000
  2‧140‧250‧5 2x250x140x5=350.000
 4. Ստուգե՛ք հավասարությունը․
  270‧(5 ‧6)= (270‧5) ‧6 հավասար է
  11‧(80 ‧9)=(11‧80)‧9 հավասար է
  (20‧18)‧4=20‧(18‧4) հավասար է
  (800‧30)‧50=800‧(30‧50) անհավասար է
 5. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով
  բազմապատկումով՝
  27+27+27+27+27+27+27= 27×7=189
  104+104+104+104+104+104+104= 104×7=728
  290+290+290+290+290+290+290+290+290=290×9=2610
  2388+2388+238 =

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s