Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա

 • Քանի՞ ուղղանկյուններից է բաղկացած ուղղանկյունանիստը։
 • 6
 • Ուղղանկյունանիստի նիստերից յուրաքանչյուրը ի՞նչ երկրաչափական պատկեր է։
 • ուղակյուն
 • Խորանարդի նիստերից յուրաքանչյուրը ի՞նչ երկրաչափական պատկեր է։
 • քարաքուի
 • Քանի՞ քառակուսիներից է բաղկացած խորանարդը։
 • 6 քառակուսիներից
 • Քանի՞ նիստ ունի խորանարդը։
 • 12
 • Քանի՞ գագաթ ունի խորանարդը։
 • 6
 • Քանի՞ կող ունի խորանարդը։
 • 12 կող
 • Համեմատեք խորանարդը և ուղղանկյունանիստը։
 • 12 ուղղանկյունանիստը։
 • Ի՞նչ խորանարդի ծավալը։
 • իաչքան բան կարանքլնեք մեջ և իչքան տեղ կզբաղեցնի
 • Ի՞նչ ուղղանկյունանիստի ծավալը
 • Որո՞նք են ուղղանկյունանիստի չափումները։
 • լանուցյուն,երկարուսյուն,բարձրուցյուն
 • Հաշվեք ուղղանկյունանիստի  ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 դմ, 7դմ,  11դմ։
 • 462
 • Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝     6 դմ,  18 սմ, 10 սմ։
 • 1080
 • Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
 • 8դմ
 • Հաշվեք  15 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։
 • Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 11 սմ, 10 սմ, 16 սմ։
 • Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s