Posted in Մայրենի

Հարցազրույց` իմ ընկերոջ հետ


-Բարև Արամ, ես քեզ այսօր մի քանի հարց կտամ կապված մեր դպրոցի հետ։

Հարցեր։

Քո կարծիքով մեր դպրոց ուրիշ դպրոցներից ինչո՞վ է տարբերվում։սիկ քո կարծիքով քեզ մեր ի՞նչն է դուր գալի։

Դու, որ՞ առարկան ես շատ սիրում և ինչո՞ւ։

Ին՞չ կարծիքի ես մեր դպրոցի ճամփորդությունների մասին։

Քո կարծիքով լավ է՞, որ մեր դպրոցում կան տարբեր ընտրություններ։

Ի՞նչ ընտրություններ ունես դու։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s