Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 

 • Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի
  բաժանարար է, կոչվում է նրանց ընդհանուր բաժանարար։
  Տրված բնական թվերի ընդհանուր բաժանարարներից ամենամեծը
  կոչվում է նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար։

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի նշանը կլոր փակագիծն է՝ ( ):
Օրինակ՝ Գտեք 10 և 15 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

1-ին տողում գրենք 10-ի բոլոր բաժանարարները, իսկ 2-րդ
տողում գրենք 15-ի բոլոր բաժանարարները՝
10՝1,2,5,10
15՝1,3,5,15։

10 և 15 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 5 է, գրում ենք այսպես՝ (10,15)=5։

 • Այն բնական թիվը, որը տրված բնական թվերից յուրաքանչյուրի բազմապատիկ է, կոչվում է այդ թվերի ընդհանուր բազմապատիկ։
  Տրված բնական թվերի ընդհանուր բազմապատիկներից ամենափոքրը
  կոչվում է այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ։

Երկու բնական թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը
նշանակելու համար օգտագործում ենք քառակուսի փակագծեր՝ [ ]։

Օրինակ՝ Գտեք 4 և 10 թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

1-ին տողում գրենք 4-ի բազմապատիկները,
իսկ 2-րդ տողում գրենք 10-ի բազմապատիկները
4՝ 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,․․․
10՝ 10,20,30,40,50,60,․․․
20 և 40-ը 4-ի և 10-ի ընդհանուր բազմապատիկներ են, 20-ը այդ թվերի
ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկն է։
Գրում ենք այսպես՝ [4,10]=20

Առաջադրանքներ

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • [4 և 16]=16
 • [15 և 6]= 30
 • [28 և 7]=35
 • 27 և 3=30
 • [7 և 3]=21
 • [60, 3]=20
 • [7 և 9]=63
 • [3  և 19]=57
 • [8 և 12]=96
 • [60 և 12]=720
 • [50, 250]=300
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • 21, 7=3
 • [28 և 35]=24
 • [240 և 40]=60
 • [32 և 16]=2
 • [2 և 9]=7
 • [19 և 5]=14
 • [17  և 8]=9
 • [24 և 16]=8
 • [35 և 45]=10
  Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։
 • Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s