Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր 

Առաջադրանքներ

 • Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:
 • [8 և 40]=40
 • [17 և 2]=34
 • [32 և 8]=32 `
 • [14 և 7]=14
 • [5 և 9]=45
 • [20, 6]=60
 • [11 և 7]=77
 • [3  և 5]=15
 • [5 և 12]=60
 • [35 և 5]=35
 • [7և 5]=35
 • [4 և 14]=2
 • [6 և 8]=48
 • [9 և 6]=35

  Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
 • [35 և 40]=(35,40,5
 • [24 և 32]=6,7=7
 • [80 և 320]=40,80=80
 • [25 և 100]=5,100=100
 • [9 և 11]=9,7=9
 • [19 և 9]= 6,4=6
 • [18  և 8]=
 • [28 և 21]=
 • [35 և 25]=
  Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s