Posted in Մայրենի

Հ․ Թումանյան «Արծիվն ու կաղնին»

  • Ըստ բալլադի ո՞վ է հավքերի արքան, ո՞վ է անտառի արքան։ Կնդանական աշխարհում, բնության մեջ ուրիշ ի՞նչ արքաների մասին գիտեք։ Ինչո՞ւ են հենց դրանք համարվում արքաներ։ Բադի մեչ արքան կաղինի ծառներ էր իսկ բնության մեչ արույծ։
  • Համացանցից կարդա և իմացիր թե դարը քանի տարի է ու գրիր 500 տարին քանի՞ դար է։ 5 դար
  • բալլադից դուրս գրիր ածանցավոր ․․․ բառ և դրանց ածանցներով նոր բառեր կազմիր։ Կաղնին էլ փըռեց ճյուղերն երկաթի,
  • Խո՜ր ու խոր մխեց ճանկերն արմատի։
  • Քո կարծիքով ո՞վ էր ավելի դիմացկուն․ պատասխանդ հիմնավորիր։
  • Իմ կարծիքով ավելի երկար կարեր կաղինը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s