Posted in Մայրենի

ԳԱՐՆԱՆ ԱՌԱՎՈՏ

 • Բանաստեյֆղծության մեջ ընդգծված բառերը դրեք ուղիղ ձևով և դրանցով կազմեք նախադասություններ։
 • Զընգզընգալեն-զընզզնգալ
 •  խոխոջում է-խոխոջումի
 • շընկշընկում է-շավացնել
 • Կըռկըռալեն-Կըռկըռալ
 •  է կարդում-երքել
 • Շորորալեն-Շորորալ
 • Սըլսըլալեն-Սըլսըլալ
 • Յուրաքանչյուր քառատողում կա երկուական ենթակա, գտեք դրանք, դուրս գրեք և գրեք, թե ինչ են դրանք անում։ Լուսը-լուսավորում է և բացվում է ,առուն-խոխոջում է,Քամին- շընկշընկում է,Կռունկն-կռկռում է,Կաքավ կղկղում է, Հարսն ու աղջիկ-Շորորում է 
 • կարդացեք բանաստեղծությունը 5 անգամ, ի՞նչ ձայներ եք լսում, ի՞նչ գույներ եք տեսնում բանաստեղծության մեջ։
 • Բանաստեղծությունը սովորեք անգիր և նկարեք այն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s