Posted in Բնագիտություն

Բակտերիաներ և սնկեր

Ի՞նչ գիտեք բակտերիաների և սնկերի մասին: Ի՞նչ օրգանիզմներ են դրանք:Դրանք միաբջիջ օրգանիզմներն են, և իրենք կարող են բազմանալ, կիսվել և այլն։ Ո՞վ է բացահայտել բակտերիաները, ի՞նչ սարքի օգնությամբ:Բակտերիաները բացահայտել է Անտոնիո վան Լևենհուկը, խոշորացնող սարքով։ Ինչի՞ հաշվին են բակտերիաները պաշտպանվում միջավայրի անբարենպաստ գործոններից:Բակտերիաները ցուպիկաձև, գնդաձև, ստորակետաձև և այլ ձևերի հաշվին է պաշտպանում միջավայրի անբարենպաստ գործոնը։Շարունակել կարդալ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s