Posted in Բնագիտություն

Մթնոլորտի կազմը

Ի՞նչ է մթնոլորտը, ի՞նչ գազերից է կազմված:Մթնոլորտը Երկրագնդին պատած օդային թաղանթն է։ Այն կազմված է ազոտից և թթվածնից։ Ինչո՞ւ օդը չի ցրվում-հեռանում Երկրից:Չի ցրվում-հեռանում Երկրից, որովհետև Երկիրը ձգողականության ուժ ունի։ Ո՞րն է մթնոլորտի վերին սահմանը:Վերին սահմանը վերոլորտն է։ Ըստ բարձրության՝ ի՞նչ շերտեր են առանձնացնում մթնոլորտում:Մթնոլորտի ստորին և վերին սահմանը։ Ինչո՞ւ է ներքնոլորտը համարվում մթնոլորտի ամենակարևոր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s