Posted in Բնագիտություն

Մթնոլորտ

Ինչո՞ւ օդն անմիջապես չի տաքասում Արեգակի ճառագայթներից:Օդը չի տաքանում, որովհետև օդը թափանցիկ է։ Ներքնոլորտում ըստ բարձրության ինչպե՞ս է փոխվում օդի ջեր­մաստիճանը:Օդի ջերմաստիճանը փոխվում է ամեն կիլոմետրը մեկ։ Ինչո՞ւ երկրագնդի տարբեր լայնություններ տարբեր քանակությամբ ջերմություն են ստանում Արեգակից:Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Արեգակի ճառագայթները տարբեր անկ­յան տակ են ընկնում Երկրի վրա: Երևանում օդի ջերմաստիճանը +250CՇարունակել կարդալ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s