Posted in Բնագիտություն

Փորձ մանրադիդակով

Երեքշաբթի օրը, երբ բոլորով գնացինք բնագիտության կաբինետ, տեսանք իսկական մանրադիտակ (ես երբեք մանրադիտակով բան չէի նայել)։ Մանրադիտակով նայեցինք սոխի և յոդի բջիջներ։ Նրանք շատ հետաքրքիր են։ Այս նկարում պատկերված է յոդի բջիջը (սակայն այս նկարը ինձ Գեորգին է օգնել նկարել)։ Ափսոս, որ ընդհամենը այսքանն էր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s