Posted in Մայրենի

Բլոգային աշխատանք Միջին դպրոց

Միջին դպրոց

  • Ի՞նչ գիտեք Միջին դպրոցի մասին:
  • ես գիտեմ որ Միջին դպրոց ամնա մեծ մասնաճուղն է ու գիտեմ որ կան ավաք և միչին դասարաներ և գիտեմ որ կան ավելի շատ ենտրություն կա քան մեր դպրոցում և որ ունի մեծ մառզադալիճ ու մեծ տարածք։
  • Ցանկանո՞ւմ եք տեղափոխվել Միջին դպրոց:
  • այո
  • Թվարկեք Միջին դպրոցի ձեզ ծանոթ ուսուցիչներին:
  • Ենկեր Ռոբեռթին, ենկեր երիկին, ենկեր հրայրին, ենկեր Ալինաին։
  • Ինչպիսի՞ն կցանկանայիք, որ լիներ Միջին դպրոցը:
  • մեր դպրոցի պես։
  • Ուսումնական պլանի քննարկումներ, անհատական ուսումնական պլաններ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s