Posted in Անհատական ուս․ պլան

Անհատական ուսումնական պլան

Ընտրություն-Մենուա Հարությունյան

Մարզական ընտրություն- Վոլեյբոլ

Տրանսպորտ՝ չեմ օգտվում

Երկարորիյայից– չեմ օգտվում

Երկարացվաց օրվա սննդից – չեմ օգտվում

Անհատական պարապուքների չեմ հաճախում։

ԴասացուցակLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s