Posted in Պատմություն 6․4

Դաս 1 – Հայկական Լեռնաշխարհ – Սեպտեմբերի 12-16

  1. Բացատրե՛ք «Հայրենիք» հասկացությունը /բանավոր , էջ 7-8/

Հայրենիք ասելով, հասկանում եմ այն վայրը, որտեղ ապրել են մեր հայ նախնիները ու նրանց այդ վայրում ստեղծած մշակույթը։

  • Նկարագրե՛ք հայկական լեռնաշխարհի խոշոր գետերն ու լճերը/գրավոր /

Գետերը։ Եփրատ, Տիգրիս, Արաքս, Ճորոխ, Կուրի, Ախուրյան, Հրազդան, Որոտան։

Լճերը։ Սևանը, Վանը և Ուրմիան։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s