Posted in Բնագիտություն 6․4

Բնագիտության առաջադրանք

  • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։
  • Որոնք որ քայքայվում են և դառնում են երկու նյութ, պարզ կամ բարդ
  • Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման։
  • Այն ռեակցիաները, որոնք որ պարզ են և միացումից ստացվում են բարդ նյութեր։
  • Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։
  • ջուր-ջրածնի-թթվածնի
  • Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s