Posted in Պատմություն 6․4

Դաս 4 – Հոկտեմբերի 10-14

  1. Ներկայացրե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի լեռները /էջ 9-10/։

Մեծ Արարատ, Փոքր Արարատ, Արագած։

Մեծ Արարատը և Փոքր Արարատը հայտնի են, որպես Մասիս ու Սիս անուներով իսկ Արագածը համարվում է Հայաստանի ամենաբարձր լեռը։

  • Ինչպե՞ս քայքայվեց նախնադարյան հասարակությունը /էջ 27-28/։

Մարդիկ նախնադարում հավասար էին, սակայն, երբ սկսեցին ստեղծել իրենցը բացի սպառելուց առաջացավ մասնավոր սեփականությունը, որնել հանգեցրեց նախնադարի անկմանը։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s