Posted in Մատեմատիկա 6.4

Առաջադրանքներ(դասարանում) Առաջադրանքներ(տանը)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն, դրական

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն, զրոն ավելի մեծ է

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։

2) x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե` 

 ա) x > 0, բ) x < 0:

3) Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.

ա) 0 > –3,   >   դ) –1 < 1,    <    է) –13 < 2,

բ) –4 և 2,       ե) 5 և –3,         ը) –1000 < 1,

գ) –3 > –10,   զ) –16 < –12,   թ) 25 > –25։

4) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝ 

ա) 4-ից, գ) 6-ից, ե) –5-ից, է) 3-ից,

3,2,1,0 -1,-3,-2,-1,-0,

բ) 0-ից, դ) –1-ից, զ) –10-ից, ը) –3-ից։

-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7

Առաջադրանքներ(տանը)

5) Գրե՛ք հետևյալ թվերը` 

ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,-11,-7,-6,-1,-0,7,24,31

բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։

6) Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի 

փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 0 < * < 3, գ) –4 < * < 3, ե) –14 < * < –5,

բ) –4 < * < 0, դ) –5 < * < 5, զ) –28 < * < –22։

7) Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարու-

թյունների նշանները.

ա) 11-ը մեծ է 0-ից, գ) –10-ը բացասական թիվ է,

բ) –7-ը փոքր է 0-ից, դ) 2-ը դրական թիվ է։

8) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

ա) –3-ից, գ) –7-ից, ե) 2-ից, է) –5-ից,

բ) –6-ից, դ) 0-ից, զ) 10-ից, ը) 5-ից։,

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s