Posted in Պատմություն 6․4

Մեծ Հայքի նահանգները.

Մեծ Հայքի նահանգները. 6-րդ դասարանի պատմության նախագիծ

Նախագիծը նախատեսված է 6-րդ դասարանի սովորողների համար։

Նպատակը — Ուսումնասիրել Մեծ Հայքի 15 նահանգներից մեկը.

 1. Բարձր Հայք
 2. Ծոփք
 3. Աղձինք
 4. Տուրուբերան
 5. Մոկք
 6. Կորճայք
 7. Պարսկահայք
 8. Վասպուրական
 9. Սյունիք
 10. Արցախ
 11. Ուտիք
 12. Փայտակարան
 13. Տայք
 14. Գուգարք
 15. Այրարատ
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s