Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 11

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+7) + (+2), 

+9

գ) (+10) + (+15), 

+25

ե) (–17) + (–12),

-29

բ) (–18) + (–3), 

-21

դ) (–21) + (–4), 

-25

զ) (–29) + (–41)։

-70

2) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –10, +7 եւ –3, 

-6

գ) +7, +3 եւ –4, 

+6

ե) +23, –40 եւ +6,

-11

բ) –18, +11 եւ –10, 

-16

դ) +18, –27 եւ –5,

 -4

զ) –29, +40 եւ +30։

+41

3) Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. եւ վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞

տարի է ապրել այդ հույնը։

48+25=73

4) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) -9 + +8 = –1, դ) -4 + 7 = –11, է) 5 + -2 = 3,

բ) –3 + +3 = –6, ե) +8 + 2 = –10, ը) 25 + -5 = 20,

գ) –8 + +2 = –10, զ) -11 + 20 = 9, թ) –5 + +6 = –11։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –3, –9 եւ –5, գ) –11, –7 եւ –12, ե) –21, –3 եւ –18,

բ) –1, –20 եւ –8, դ) –6, –9 եւ –10, զ) –4, –15 եւ –25։

6) Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.

ա) –30, բ) –25, գ) –62, դ) –50, ե) –38։

7) Կատարե՛ք գումարում.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s