Posted in Մատեմատիկա 6.4

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–7) · (+16)= -112

բ) (+16) · (–4)= -64

գ) (–1) · (+1),= -1

դ) (+20) · (–19),= -380

ե) (–4) · (+5), = -20

զ) (+23) · (–6)= -138

2) Հաշվե՛ք.

ա) +38 ։ (–19)= -2

դ) –420 ։ (–15)= +28

է) 0 ։ (–14)= 0

բ) –600 ։ (–150)= +4

ե) –531 ։ (+3) = -177

ը) –121 ։ (–11)= +11

3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում

կստացվի հավասարություն.

ա) –3 · -7 = +(21),  

գ) –10 · 0 = (0),  

ե) –15 · -3 = (45), 

բ) 6 · -6 = –(36),  

դ) –9 · -9 + 1 = –(80),  

զ)  3 · 7 = (21)։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12)=-5 ։ 4, դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=2
բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=4   ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35))=6
գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=2        զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9))=-42

5) a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) 1 : 0 = 0, գ) a : b = a, ե) (–a) : b = –1,

բ) 1 : 0 = 1, դ) 1 : -1 = –1, զ) 1 : (–1) = –1:

6) Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.

(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:

Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ

ամբողջ թվերի համար.

ա) a = 20, b = 10, c = –5,

բ) a = –18, b = –9, c = 3:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s