Posted in Մատեմատիկա 6.4

Դասարանական առաջադրանքներ և տնային Արջադռաքներ

Դաս 6.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 1 3/4

գ)76/51

2) Իրար հաջորդող ո՞ր բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.

3) Թենիսիստներից մեկը 35 խաղերից հաղթել է 24-ում, իսկ մյուսը25 խաղերից հաղթել է 12-ում։ Ո՞ւմ արդյունքն է ավելի լավ (եթե հաշվի առնենք շահած խաղերի քանակի հարաբերությունը բոլոր խաղերի քանակին)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s