Posted in Ձմեռ, Մայրենի, Ամանորն ու մենք

Բարև ձմեռ

Ես քեզ շատ երկար եմ սպասել, ձմեռ: Ուզում եմ, որ դու ձյուն բերես, որ ես իջնեմ բակ և խաղամ ձնագնդի ըկերներիս հետ։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, դեկտեմբերի երեսունմեկին թող ձյուն գա և ուրախացնես բոլոր մարդկանց և նոր տարվա գիշերը բոլորը երեխաները ստանան նվերներ։ Ձմեռ, այնքան գեղեցիկ ես սպիտակ հագնված: