Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 21

Դաս 21.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |-4= +10|

բ) |– 50| + |+ 4|= -54

 գ) |– 18| · |– 21| = 378

դ) |21| – |-6| = -15

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–21) > 0, դ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

բ) (–8) · (+6) < 0, ե) (–14) · (–12) < (–10) · (-4),

գ) (+15) · (–4) < 0, զ) (+2) · (–1) < (–6) · (–31)։ 

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20,= -2 դ) (29 – 64) + 23,= -12 

բ) (–43 – 14) – 32,= -3 ե) (–30 – 21) + 56:= 65

գ) (–74 + 27) – 15, = -83

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք

ա) |31| + |27|= 58

բ) |44| : |– 4|= -40

գ) |– 3| – |– 1|= +2

դ) |15| · |– 12|= -180

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (79 – 45) – 60, գ) (–18 + 6) – 30, 

բ) (–33 –21) + 11, դ) (16 – 33) – 54:

6)  Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական 

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ), գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ),

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ), դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 20

Դաս 20.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ նրանց ար-

տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ ցանկացած երկու հարևան 

թվերի արտադրյալը` դրական: -2, -3,-4, -2x-3= +6 -3x-4=+12

2) Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի 

ստացվի հավասարություն.

ա) | +4 | = 4, գ) | 0 | = 0, ե) 6 · | 2 | – 2 = 10,

բ) 2 · | 4 | = 8, դ) – | 1 | = –1, զ) 8 · | 0 | = 0։

3) Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող 

են ունենալ արտադրիչները։ 2x-3=(-6)

4) Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն

կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված 

քարտեզում։

4320 կմ= 4320×100000սմ=432000000սմ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ առաջին երկու 

թվերի ար տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ բոլոր երեքի 

արտադրյալը հավասար լինի զրոյի:

0x0=0 -1:-1=0

6) Մի թիվ –1-ից մեծ է։ Պարտադի՞ր է, որ այն դրական թիվ լինի։

Ոչ։

7) Մի քաղաքից մյուսը միաժամանակ ուղևորվեցին երկու մեքե նա-

ներ. առաջինի արագությունը 85 կմ/ժ էր, երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։ 

Երբ առաջին մեքենան տեղ հասավ, երկրորդին մնում էր անցնելու 

30 կմ։ Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը։

Պատ՝ 2 ժամ

8)* Թոռնիկն այնքան ամսական է, քանի տարեկան որ պապն է։ 

պապն ու թոռնիկը միասին 91 տարեկան են։ քանի՞ տարեկան է 

պապը, քանի՞ տարեկան՝ թոռնիկը։

Թոռնիկն 84 ամսեկան պապիկ 84 տարեկան

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 19

1) Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման 

զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) +9, –2, +3,= -54

դ) +5, –8, –5, -200

է) –4, +20, –3, -240

բ) –5, +4, +7, -140


ե) +2, +15, –6, +180

ը) –30, +4, 0: +120

2) Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը. 

ա) (–2) · (+3) · (–7),  գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2), 

բ) (–1) · (–1) · (–1 ),  դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5):

3) Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական 3

օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ),= +40

գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ), = -105

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ), = -30

դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է 

բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) –5, –6, –11, գ) +2, –10, +7, ե) +8, 0, –17,

բ) 0, –8, +12, դ) –16, –18, +20, զ) –6, –1, –19։

5) Եթե արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել: Իսկ բացասակա՞ն: Բերե՛ք օրինակներ:

6) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը՝ ընտրելով թվերի բազմա-

պատկման հարմար հաջորդականություն.

ա) (–8 ) · (–4 ) · (+2 ) · (–5 ) · (–7 ), գ) (–5 ) · (+6 ) · (–7 ) · (+4 ) · (–3 ),

բ) (–1 ) · (+1 ) · (–6 ) · (–14 ) · (+5 ), դ) (–7 ) · (+8 ) · (–9 ) · (+6 ) · (–1 )։

7) Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը, 

եթե՝ 

ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական,

բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական,

գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 17

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափո-

խական օրենքի ճշտությունը.

ա) –9, –1, գ) +8, –10, ե) –13, +14, է) +8, 0,

բ) –3, +7, դ) –21, +12, զ) 0, –7, ը) +1, –4։

2) Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.

ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը,
-3+-4+-11=-18

բ) –7-ի հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,
-7+8+-18=-17

գ) 8 և –5 թվերի գումարի հակադիր թվին գումարել –17 թիվը:
8+-5+-17=-14

3) . Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

2) Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.

4) Բերե՛ք այնպիսի երեք թվերի օրինակ, որոնց գումարը բացասական թիվ է, իսկ ցանկացած երկու հարևան թվերի գումարը` դրական:

-2++4+-3=+1
-3++5+-4=-2

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական 

օրենքի ճշտությունը.

5) Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական 

օրենքի ճշտությունը.

ա) –7, +2, +10, գ) –10, –6, –3, ե) –20, 0, +19,

բ) 0, +4, –11, դ) –16, +8, –14, զ) +15, +20, –25։

6) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը` նախ գումարելով բոլոր դրա-

կան թվերը, ապա` բոլոր բացասական թվերը. 

 ա) –7 + 4 + (–2) + (–3) + 10 + (–14), 

 բ) 10 + (–8) + 6 + (–9) + (–15) + 20:

7) Հանումը փոխարինե՛ք հանելիին հակադիր թվի գումարումով և 

հաշ վե՛ք՝ առանձին գումարելով դրական գումարելիները, առան-

ձին՝ բացասականները.

ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19, գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17,

բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25, դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62։

8) Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները 

կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2 

հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ, 

ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն 

վերելակները։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 16

Դաս 16.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝

ա) նվազելիից հանենք –5,

(-25) — (-5)=+30

բ) նվազելիին գումարենք –7,

(-10) + (-7)= +3

գ) հանելիից հանենք –2,

(-14) — (-2)= -16

դ) հանելիին գումարենք –3։

(-15) + (-3)= +12

2) Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ բացասական ամբողջ թվի և 

ամենափոքր դրական ամբողջ թվի տարբերությունը։

(-1) — 1=0

3) Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կա-

տարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը։

60×120:100=72 Պատ՝ 72

4) Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.

ա) Ի՞նչ թվանշաններով չի կարող ավարտվել պարզ թվի 

գրառումը։

բ) Կարո՞ղ է արդյոք պարզ թիվը ստացվել երկու պարզ թվերի 

գումարումից։ որինակ 5+1=6 Պատ՝ այո

գ) Կարո՞ղ է արդյոք երկու բաղադրյալ թվերի գումարումից 

ստացվել պարզ թիվ։ Պատ՝ այո որինակ 2+2=4

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հաշվե՛ք.

ա) | – 4 – 3|= +7    եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը,
բ) |5 – 9 – 8|= 4 եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,
գ) |6 – 2| + |6 – (–1)|=11 եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։

6) Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ 

արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը

(-7) — (+5)= -12, +12

+7    5         7-5=2

7) Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։ 

հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը 

90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց 

երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։

8) Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին 

արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին 

արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞ 

կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16) = -128

բ) (+17) · (–4) = -68

գ) (–1) · (+1) = -1

դ) (+20) · (–18) = -360

ե) (–7) · (+5) = -35

զ) (+21) · (–6) = -126

է) (–1) · (+7) = -7

ը) (+15) · (–60)։ = -900

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) < (–7) > 0, 

բ) (+3) < (+9) > (+8) > (–7),

գ) (–8) > (+6) և 0, 

դ) (–14) > (–12) > (–10) > (+2),

ե) (+16) >(–5) և 0, 

զ) (+20) > (–1) և (–6) > (–3)։ 

3) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի 

հավասարություն.

ա) 21 ։ 3 = –7, 

բ) 48 ։ (–8) = –6, 

գ) (–80) ։ (–20) = 4,

դ) 10 ։ (–5) = 2, 

ե) (–45) ։ 15 = –3, 

զ) (–80) ։ (–16) = –5։

4) Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյա-

լի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40, +32, –1, 0, –12, +9:

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5), գ) (+32) · (–6), ե) (+1) · (+23), է) (–19) · (+7),

բ) (–8) · 0, դ) 0 · (–1), զ) (+14) · (–25), ը) (–10) · (+12)։

6) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 և 4, գ) –100 և 100 · (–3) · 0,

բ) (7 · 0) · (–9) և –2, դ) 8 և 37 · (0 · 20)։

7) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի 

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) * 0, 

դ) 2 · 3 * (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 * 0, 

ե) 2 · (–20) * (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) * (–2) · (–1), 

զ) (–12) · (–2) * 5 · (–1)։

8) Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից` 

 ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական, 

 բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական:

Posted in Մատեմատիկա 6.4

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք գումարը.

ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7), Պատ՝ -9

բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19, Պատ՝ -18

գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1),  Պատ՝ -14

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80 Պատ՝ 137

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք այն բոլոր կետերը, որոնց 

համապատասխանող թվերի բացարձակ արժեքները`

ա) փոքր են 1-ից, գ) մեծ են 0-ից և փոքր են 6-ից,

Պատ՝ 1

բ) փոքր են 5-ից, դ) մեծ են 8-ից և փոքր են 12-ից։

Պատ՝ 9

3) Գնել են պարտերի և օթյակի 12-ական տոմսեր։ Բոլոր տոմսերի 

համար վճարել են 36000 դրամ։ Ի՞նչ արժե պարտերի տոմսը, եթե 

այն օթյակի տոմսից 1000 դրամով թանկ է։

36.000:12=3.000

3.000-1.000=2.000

Պատ․՝ 2․000 դրամ։

4) Ճի՞շտ է, որ երկու հավասար ամբողջ թվերի բացարձակ ար-

ժեքները նույնպես հավասար են։

Պատ՝ ոչ

Լրացուցիչ(տանը)

5) 12 մ երկարություն, 10 մ լայնություն և 5 մ բարձրություն ունեցող 

մարագը 3/4-ով լցրել են փայտով։ Քանի՞ անգամ են գնացել` փայտ 

բերելու, եթե ամեն անգամ փայտը բերվել է 2 բեռնատարներով` 

յուրաքանչյուրում 15 մ3 փայտ։

Պատ՝ 24

6) Տուփում կա 6 կարմիր և 4 սպիտակ գնդիկ: Նրանցից վերցնում են 

պատահական մեկը: Ինչքա՞ն է հավանականությունը, որ այն 

կարմիր կլինի:

Պատ՝ 80 %

7) Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքից

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 13

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Հաշվել

ա) 6 – 7,= -1

բ) –30 – 44,= -74

գ) 12 – 9, =3

դ) 18 – 23, =-5

զ) 8 – 2,= 6

ե) –11 – 9,= -20

է) –16 – 7, = -23

ը) 0 –16։=-16

2) Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–7)=+41

բ) 101 – (–8)=109

գ) 29 – (–11)=+40

դ) –70 – (–14)=-56

ե) –48–(–25)=-23

զ) –17 – (–34)=17

է) –52 – (–2)=-54

ը) 82 – (–3):-85

3) Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.

ա) 8 – 3 > 3 – 8, գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),

բ) (–7) – 4 < 4 – (–7), դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

 Ի՞նչ օրինաչափություն է այստեղ գործում։

4) Օդի ջերմությունը իջավ 70C-ով և դարձավ –30C։ Որքա՞ն էր օդի 

ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։ Պատ՝ 4

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասա-

րու թյուն ստացվի.

ա) 2 –8 = –6, դ) -28+ 25 = –3, է) -3+ 9 = 6,

բ) 0 – (-7) = 7, ե) –15+ 14 = –1, ը) 19 – 11 = 8,

գ) 3 + (-23) = –20, զ) –(-10) + 10 = 20, թ) –61 – (-83 = 22։ 

6) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20, դ) (29 – 64) + 23, է) (–39 –21) + 11,

բ) (–43 – 14) – 32, ե) (–30 – 21) + 56, ը) (16 – 33) – 50,

գ) (–74 + 27) – 15, զ) (81 – 45) – 60, թ) (–18 + 6) – 39, 

7) Բերե՛ք երկու այնպիսի ամբողջ թվերի օրինակ, որոնց տարբե րու-

թյունը դրական թիվ լինի։ Կարո՞ղ է արդյոք այդ դեպքում հանելին 

բացասական թիվ լինել։

8) Սուզանավի խորաչափը ցույց էր տալիս ծովի մակերևույթից 145 մ 

խորություն (–145 մ)։ Որոշ ժամանակ անց խորաչափի ցուցմունքը 

դարձավ –173 մ։ Ինչքա՞ն էր սուզանավի ընթացքի նախկին և նոր 

խորությունների տարբերությունը։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա

Դաս 12.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+2| – 4, 

Պատ՝ -5

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2,

Պատ՝ +5

բ) |–28| + |–6| – 25, 

Պատ՝ -9

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100։

144+12=56

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք

նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը 

հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։

Պատ՝ այո

3) Հետեւյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների` 441, 280, 1880, 4608, 900։

441=3x3x7x7

280=2x2x2x5x7

1880=2x2x2x5x47

4608=2x2x2x2x2x2x2x2x2x9

900=9x10x10

4) Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր

թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր 

օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն

-8+(+5)=-3 հակադիր +3

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի

փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

+3 ·|+2| – |–2| + |+3|= +11

3 . |+2|= 6

6 — |-2|= +8

+8 + |+3|= +11

6) Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա երկարությունը բարձրության 180%-ն է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք շենքի ծավալը։

Լուծում՝

180×30/100=54

60×30/100=18

30x54x18=29160

Պատ․՝29160

7) Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում

որքա՞ն է շահելու հավանականությունը:

8) Պատկերացրե՛ք 1 կմ երկարությամբ մի գնացք, որն ընթանում է

60 կմ/ժ արագությամբ։ Ինչքա՞ն ժամանակում այդպիսի գնացքը

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 11

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+7) + (+2), 

+9

գ) (+10) + (+15), 

+25

ե) (–17) + (–12),

-29

բ) (–18) + (–3), 

-21

դ) (–21) + (–4), 

-25

զ) (–29) + (–41)։

-70

2) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –10, +7 եւ –3, 

-6

գ) +7, +3 եւ –4, 

+6

ե) +23, –40 եւ +6,

-11

բ) –18, +11 եւ –10, 

-16

դ) +18, –27 եւ –5,

 -4

զ) –29, +40 եւ +30։

+41

3) Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. եւ վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞

տարի է ապրել այդ հույնը։

48+25=73

4) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա) -9 + +8 = –1, դ) -4 + 7 = –11, է) 5 + -2 = 3,

բ) –3 + +3 = –6, ե) +8 + 2 = –10, ը) 25 + -5 = 20,

գ) –8 + +2 = –10, զ) -11 + 20 = 9, թ) –5 + +6 = –11։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –3, –9 եւ –5, գ) –11, –7 եւ –12, ե) –21, –3 եւ –18,

բ) –1, –20 եւ –8, դ) –6, –9 եւ –10, զ) –4, –15 եւ –25։

6) Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.

ա) –30, բ) –25, գ) –62, դ) –50, ե) –38։

7) Կատարե՛ք գումարում.