Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 12

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2= 4,184 ,       

դ) 10,5 ։ 7 = 1,5 , 

բ) 17,024 ։ 4 = 4,256 ,        

ե) 6,25 ։ 125 =0,05, 

գ) 0,0225 ։ 15 = 0,00015,      

զ) 10,08 ։ 24=0,42 :

ա) 8,368 ։ 2 =; 4,184

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3= 17,5,           դ) 35,601 ։ 0,01 , 

բ) 4,221 ։ 0,63 ,          ե) 0,13464 ։ 0,396 , 

գ) 30,303 ։ 33,3          զ) 9,3456 ։ 10,62 :

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 3,87x = 7,74 ,          գ) 0,32x = 0,48 ,

բ) 8,13x = 24,6339 ,      դ) 7,25x = 9,425 ։

4) Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25 ,        դ) 1295 ։ 0,37 ,             է) 888 : 0,37,

բ) 169 ։ 1,3 ,             ե) 276 ։ 2,3 ,                  ը) 302 : 0,2 ,

գ) 7920 ։ 3,6 ,           զ) 10572 ։ 8,81 ,            թ) 4451 : 44,51։

6) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 ∗ 12,34 ։ 26 ,        գ) 0,1901 ։ 2 ∗ 1901 ։ 2 ,

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4 ,           դ) 7,26 ։ 5,17 ∗ 7260 ։ 5,17 ։

7) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 52,3527 ։ 3,27 ,     գ) (–19,558) ։ (–7,7) ,          ե) (–0,90216) ։ 0,14 ,

բ) (–32,8) ։ (–8,2) ,      դ) 0,1938 ։ 0,51 ,                 զ) (–0,0101) ։(–10,1) :

8) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (–8) ⋅ x = –24,       գ) (–3) ⋅ x + 1 = +22,

բ) (–7) ⋅ x = +42,        դ) (+8) ⋅ x + 1 = +1:

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիակա դաս 10

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95  = 11,2935 ,        դ) 17,32 ⋅ 896,1 =  15 520,652   է) 0,1 ⋅ 0,001, 

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223 ,       ե) 1,11 ⋅ 0,32 ,         ը) 23,57 ⋅ 8,192 ,

գ) 0,782 ⋅ 0,55 ,         զ) 0,92 ⋅ 10,03 ,       թ) 17,17 ⋅ 17,17։

3,81                 16,387   

X                      x

2,95                   0,29

11,2935           4,75223

1,11 x 0,32  = 111/100 x 32/100 = 111×32 / 10000 = 3552/10000 = 0,3552 

2) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 ,        դ) 4 ⋅ 2,575 ,           է) 85 ⋅ 18,43,

բ) 200 ⋅ 1,25 ,       ե) 77 ⋅ 0,98 ,           ը) 9 ⋅ 34,392,

գ) 5 ⋅ 66,99 ,         զ) 134 ⋅ 1,73 ,         թ) 236 ⋅ 7,24։

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32

3) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 , 

բ) 20,02 ⋅ (–11,99) , 

գ) 0,1 ⋅ 4,767 , 

դ) (–34,8) ⋅ (–0,348) , 

ե) (–5,32) ⋅ (–2,2) , 

զ) 12,12 ⋅ 10,01 :

Լրացուցիչ(տանը)

4) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7,         դ) 14,55 ⋅ 2,         է) 7,86 ⋅ 12,

բ) 0,302 ⋅ 5,          ե) 0,04 ⋅ 85,         ը) 12,5 ⋅ 80,

գ) 18,11 ⋅ 30,        զ) 6,37 ⋅ 9,           թ) 31,232 ⋅ 25։

5) Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝ 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

6) Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03,          դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2,

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45,                   ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77,

գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8,               զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083:

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 9

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք հանում.

ա) 3,56 – 2,14 =1,42

գ) 111,782 – 65,327 =46,455

ե) 0,625 – 0,1 =0,525

բ) 81,22 – 53,12 =28,1

դ) 17,1 – 8,256 =8,844

զ) 7,35 – 6,35 =1

2) Ինչքանո՞վ է 27 մ 38 սմ-ը մեծ 1381 սմ‐ից։

1381 սմ=13մ 81 սմ

1357 սմ

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05

X=10,05-7,86

X=2,19

գ) 117,18 – x = 38,241

X =117,180-38,241

X=78,939

բ) 43,19 + x = 45,114

X=45,114 -43,19

X=1,924

դ) 53,27 + x = 90։

4) Գտե՛ք 20‐ից փոքր բոլոր զույգ թվերի գումարը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1 , գ) 8,002 – 8 , ե) 107,03 – 56 ,

բ) 3,263 – 2 , դ) 11,397 – 9 , զ) 34,56 – 29 ։

6) Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։

Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր

կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

7) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10 ,

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100 ։

8) Կոտորակը ներկայացրե՛ք ամբողջ թվի և մեկից փոքր տասնորդական կոտորակի տարբերության տեսքով.

ա) 9,3 , գ) 3,681 , ե) 28,07 , է) 46,893 ,

բ) 2,84 , դ) 15,001 , զ) 30,609 , ը)100,202 ։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԴԱՍ 8

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64 , դ) 15,899 > 14,9 , ե) 78832,91 > 78732,91 ,

բ) 72,93 < 73,851 , գ) 0,382 < 0,450, զ) 663,0001 < 663,0002 ։

2) Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական

կոտորակների միջև.

ա)5,68 < 6 < 6,7 , գ) 7,2 < 8 8,2 , ե) 2,833 < 4,11 ,

բ) 2,001 < 5 3,5 , դ) 1,5 < 5 3,5 , զ) 7,1 <10 10,2 ։

ա)5,68 < 6 < 6,7

3) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշանը,որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 2,547 > 2,537 , գ) 10,85 < 10,95 ,

բ) 7,568 > 4,568 , դ) 885,624 < 885,643 ։

 2,547 > 2,537

4) Կոորդինատային առանցքի վրա երկու թվերից ո՞րն է ավելի աջ տեղադրված.

ա) 6,37-ը, > 6,375-ը, դ) 783,5-ը, < 783,6-ը,

բ) 0,893-ը, թե՞ 0,8-ը, ե) –31,72-ը, թե՞ 18,6-ը,

գ) 293,4-ը, թե՞ 294,3-ը, զ) –11,25-ը, թե՞ –11,257-ը:

6,370 <  6,375

Լրացուցիչ(տանը)

5) Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –6,73 և –6,81, գ) –11,2 և –11,21, ե) –0,38 և –1,001,

բ) –0,432 և –1,431, դ) –3,756 և –3,706, զ) –5,555 և –4,999։

6) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի

ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 ∗ 7,2 , բ) 99,2 ∗ 98,9 , գ) 55,3 ∗ 56,4 , դ) 3,285 ∗ 3,185 ։

7) Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով.

60,325 , 11,2 , 28,43 , 60,32 , 11,56 , 3291,83 , 5,6։8) Գրե՛ք հինգ այնպիսի տասնորդական կոտորակներ, որոն

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս

Դաս 7.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02, բ) 83,204, գ) 20, դ) 0,

70.2

832.04

200

00,08

008։

2) Գրե՛ք ստորակետից հետո հինգ թվանշան ունեցող տասնորդական

կոտորակ, որը հավասար է 103,2 կոտորակին։

103,20000

3) Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի

կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։

Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և

քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

800×12=9 600

9 600- 6 900 =2700

2700:300=9

12-9=3

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11,×100=3 211 բ) 0,005,×100=0,5 գ) 2,32×100=232 դ) 1534,1։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

6) Գտե՛ք օրինաչափությունը և գրե՛ք բաց թողնված թիվը։

7) Լուծե՛ք հավասարումը.

Posted in Մատեմատիկա 6.4

ՄԱՅՐԵՆԻ Երեքշաբթի

Երեքշաբթի ( 11.04.2023թ)

1.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա 
    Առ- նախածանցը:
Առաջ, առմիշտ, առվակ, առկայծել, առէջ, առնետ, առավոտ:

Ապ- նախածանցը:
Ապրանք, ապարդյուն, ապուխտ, ապուշ, ապակի, ապերջանիկ, ապրուստ:

2. Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի:
Իրիկուն, լուսաբաց, երեկո, արշալույս, իրիկնաժամ, մթնշաղ, լուսադեմ, լուսածագ, արևածագ, իրիկնամուտ, վերջալույս, արևամուտ, ավոտ:

Իրիկուն, լուսաբաց,

երեկո, արշալույս,

իրիկնաժամ, լուսադեմ

մթնշաղ, լուսածագ,

իրիկնամուտ, արևածագ,

վերջալույս, ավոտ,

արևամուտ


1.Կետերի փոխարեն տեղադրիր համապատասխան տառը:

.Ամառային սիրուն երեկո էր, և արե.ակն արդեն թե.վում էր դեպի իր մուտքը: Մի փոքր տոթ օ.ին խառնվել էր մեղմ հովիկը, և զբոսնելը հաճելի էր դար.ել: Հանգստյան օր էր, ծովափին շատ մար.իկ կային: Բոլորն անհանգիստ էին, և հայա.քներն ուղղել էին ծովում ինչ-որ կետի: Ոչ ո. չէր ուզում բան ասել, և չէր էլ ուզում լսել ինչ- որ բան: Միայն բար.րախոսն էր անտարբեր ըն.հանուր հուզմունքին և բարեխղճորեն իր գործն էր անում. զբաղեցնում էր հանգստացող հասարակությանը: Հաղոր.ավարը միապաղաղ ձայնով ինչ-որ բան էր կար.ում և այդ ձայնը մատնում էր ձանձրույթն ու հոգնա.ությունը: Մակույկավարների տնակում անվեր. զնգում էր հեռախոսը, և ոչ մեկը չէր մոտենում, որ խոսեր կամ գոնե անջատեր այն:

2..Ո՞ր տառը նույն ձևով կմիանա բուն, սար, թուր, հուն, վար, բաց, կամ, պատ բառերին և կկազմի նոր բառեր:
 Ն, կ, ր, յ:

սար-

3.Տրված բառերի առաջին տառերը փոխելով ստացիր նոր բառեր:


Սնունդ, դանակ, պարտեզ, բերք, զատիկ, բառարան, բռնակ, կատակ, բյուր, ձագ, մանր, մարագ, դարձ, ավագ, թախտ, կառք, հարթ, լրագիր, հերթ, լույս, ձյութ, ճեղք, շռայլ, նյարդ, նուրբ, թափոր, մահակ, ջութակ:

Posted in Մատեմատիկա 6.4

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԴԱՍ 5

1) Մի երևակայական երկրում գիտեն գրել միայն 2 և 8 թվանշանները։ Քանի՞ միանիշ, երկնիշ և եռանիշ բնական թվեր կարող են գրվել այդ երկրում։

միանիշ

2 , 8,

երկնիշ

22 , 88

եռանիշ

222 , 888 ,

282 , 288,

882 , 882,

2) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվաբանական գործողությունների նշաններից մեկը ( + , – , ⋅ , ։ ), որպեսզի ստացվի հավասարություն.

0ա) 5 + 2 = 49 : 7,          գ) 6 + 7 = 24 – 11,           ե) 18 – 10 = 2 x 4,

բ) 30 – 25 = 20 : 4,      դ) 7 + 5 = 80 : 45,            զ) 55 – 11 = 44 – 0։

3) Թեյամանի և երեք բաժակների տարողությունը 1300 գ է։ Թեյամանի տարողությունը 500 գ-ով ավելի է, քան բաժակինը։ Ինչքա՞ն են թեյամանի և բաժակի տարողությունները։

3x+500+x=1300

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02, բ) 83,204, գ) 20, դ) 0,008։

70.2

832.04

200

00,08

Լրացուցիչ(տանը)

5) ABC եռանկյան AB կողմը BC կողմից մեծ է 15 սմ-ով, իսկ AC կողմը AB կողմից փոքր է 5 սմ-ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը, եթե |AB|=40 սմ։

BC=25 սմ

AC=35

AB=40

P = AB+AC+BC= 25+35+40=100

6) Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝

A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+1,–2) գագաթներով։

7) Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80 լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթների քանակը

նույնն է, ինչ որ երեք լիտրանոցներինը։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված։

8) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11,       բ) 0,005,        գ) 2,32,         դ) 1534,1։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԴԱՍ 4

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 65,103 ⋅ 10,               գ) 7,393 ⋅ 10000,           ե) –59,32 ⋅ 10,

բ) 0,329 ⋅ 1000,              դ) 0,999 ⋅ 100,               զ) –0,00018 ⋅ 100։

2) Ճի՞շտ է, որ`

ա) 75,30 = 75,3,          գ) 96 = 96,0,               ե) 40,3 = 40,300,

բ) 1,64 = 1,6400,         դ) 10,08 = 10,8,          զ) 17 = 170:

3) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 35,707 ։ 10,           դ) 2 ։ 10,                 է) –300 ։ 10000,

բ) 0,98 ։ 100,              ե) 673,1 ։ 1000,      ը) –0,06 ։ 10,

գ) 1,765 ։ 1000,          զ) 829 ։ 100,            թ) 12,25 ։ 100։

4) Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ գործվածքի 10 մետրը:

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 14,32 ⋅ x = 143,2,          գ) 503 = 50,3 ⋅ x,           ե) 80,45 : x = 8,045,

բ) 0,4 ⋅ x = 40,                    դ) 2,7 = 270 : x,              զ) 11,03 = 110,3 : x:

6) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.

ա) 81,2 ,    բ) 0,1 ,         գ) 0,002 ,     դ) 125,1 ,        ե) 6,29:

7) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

ա) 36,62 ,       բ) 81,543 ,          գ) 1,7 ,          դ) 22,44 ,        ե) 0,003։

8) 100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե

այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը:

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Դաս 3.

Կրկնենք անցածը

///Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1,    

2×0.5=1 Պատ 0․5  

բ) 3x = 4,     

4:3=4/3 Պատ 3/4  

գ) 4x = 20,   

 ՊԱՏ 5  

դ) 8x = 7։

Պատ 0․5

2) Մարդու քայլի երկարությունը 3/4մ է։ Որքա՞ն է այն ճանաարհիերկարությունը, որն անցնելու համար նա պիտի անի միլիոն քայլ։

34×1000000
Պատ․՝ 34000000

3) Ուղղանկյունանիստի կողերի երկարություններն են՝ 2 սմ, 13սմ և 6 սմ։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

4) Գծագրում, որի մասշտաբը 3 ։ 5 է, հատվածի երկարությունը 6 սմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ հատվածը այն գծագրում, որի մասշտաբը 7 ։ 2 է։

6×5/3=10սմ
10×7/2=35սմ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

6) Ինքնաթիռը երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն

անցել է 3 ժ 20 ր‐ում։ Եթե ինքնաթիռի արագությունը 200 կմ/ժ‐ով ավելին լիներ, ապա նույն հեռավորությունը այն կանցներ2 ժ 30 ր‐ում։ Որքա՞ն էին ինքնաթիռի արագությունը և քաղաքների հեռավորությունը։

3 ժ 20 ր — 2 ժ 30 ր = 50ր = 50/60 = 5/6

⅚ — 200

1  —  X

X = 200:⅚ = 200×6/5 = 240կմ/ժ

240* 3 ⅓ = 800կմ

7) Մի թիվը մյուսից մեծ է 6 անգամ։ Եթե այդ թվից հանենք 534, իսկ մյուսին գումարենք 1914, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որո՞նք են տրված թվերը։

X+19 1/14
6xX-5 3/4
X+19 1/4=6 x 5 3/4


8) Մի բանվորը, աշխատելով մենակ, կարող է ավարտել տրված աշխատանքը 9 օրում, իսկ մյուսը՝ 12 օրում։ Միասին աշխատելով՝աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն բանվորները 1 օրում։

Դաս 3.

Կրկնենք անցածը

///Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1,    

2×0.5=1 Պատ 0․5  

բ) 3x = 4,     

4:3=4/3 Պատ 3/4  

գ) 4x = 20,   

 ՊԱՏ 5  

դ) 8x = 7։

Պատ 0․5

2) Մարդու քայլի երկարությունը 3/4մ է։ Որքա՞ն է այն ճանաարհիերկարությունը, որն անցնելու համար նա պիտի անի միլիոն քայլ։

34×1000000
Պատ․՝ 34000000

3) Ուղղանկյունանիստի կողերի երկարություններն են՝ 2 սմ, 13սմ և 6 սմ։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

4) Գծագրում, որի մասշտաբը 3 ։ 5 է, հատվածի երկարությունը 6 սմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ հատվածը այն գծագրում, որի մասշտաբը 7 ։ 2 է։

6×5/3=10սմ
10×7/2=35սմ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

6) Ինքնաթիռը երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն

անցել է 3 ժ 20 ր‐ում։ Եթե ինքնաթիռի արագությունը 200 կմ/ժ‐ով ավելին լիներ, ապա նույն հեռավորությունը այն կանցներ2 ժ 30 ր‐ում։ Որքա՞ն էին ինքնաթիռի արագությունը և քաղաքների հեռավորությունը։

3 ժ 20 ր — 2 ժ 30 ր = 50ր = 50/60 = 5/6

⅚ — 200

1  —  X

X = 200:⅚ = 200×6/5 = 240կմ/ժ

240* 3 ⅓ = 800կմ

7) Մի թիվը մյուսից մեծ է 6 անգամ։ Եթե այդ թվից հանենք 534, իսկ մյուսին գումարենք 1914, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որո՞նք են տրված թվերը։

X+19 1/14
6xX-5 3/4
X+19 1/4=6 x 5 3/4


8) Մի բանվորը, աշխատելով մենակ, կարող է ավարտել տրված աշխատանքը 9 օրում, իսկ մյուսը՝ 12 օրում։ Միասին աշխատելով՝աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն բանվորները 1 օրում։

Դաս 3.

Կրկնենք անցածը

///Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1,    

2×0.5=1 Պատ 0․5  

բ) 3x = 4,     

4:3=4/3 Պատ 3/4  

գ) 4x = 20,   

 ՊԱՏ 5  

դ) 8x = 7։

Պատ 0․5

2) Մարդու քայլի երկարությունը 3/4մ է։ Որքա՞ն է այն ճանաարհիերկարությունը, որն անցնելու համար նա պիտի անի միլիոն քայլ։

34×1000000
Պատ․՝ 34000000

3) Ուղղանկյունանիստի կողերի երկարություններն են՝ 2 սմ, 13սմ և 6 սմ։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

4) Գծագրում, որի մասշտաբը 3 ։ 5 է, հատվածի երկարությունը 6 սմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ հատվածը այն գծագրում, որի մասշտաբը 7 ։ 2 է։

6×5/3=10սմ
10×7/2=35սմ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

6) Ինքնաթիռը երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն

անցել է 3 ժ 20 ր‐ում։ Եթե ինքնաթիռի արագությունը 200 կմ/ժ‐ով ավելին լիներ, ապա նույն հեռավորությունը այն կանցներ2 ժ 30 ր‐ում։ Որքա՞ն էին ինքնաթիռի արագությունը և քաղաքների հեռավորությունը։

3 ժ 20 ր — 2 ժ 30 ր = 50ր = 50/60 = 5/6

⅚ — 200

1  —  X

X = 200:⅚ = 200×6/5 = 240կմ/ժ

240* 3 ⅓ = 800կմ

7) Մի թիվը մյուսից մեծ է 6 անգամ։ Եթե այդ թվից հանենք 534, իսկ մյուսին գումարենք 1914, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որո՞նք են տրված թվերը։

X+19 1/14
6xX-5 3/4
X+19 1/4=6 x 5 3/4


8) Մի բանվորը, աշխատելով մենակ, կարող է ավարտել տրված աշխատանքը 9 օրում, իսկ մյուսը՝ 12 օրում։ Միասին աշխատելով՝աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն բանվորները 1 օրում։

Posted in Մատեմատիկա 6.4

Մաթեմատիկա դաս 2

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.

372/10 = 37,2

13/1000 = 0,013

3/100=0,03

2) Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 3,87,          գ) 137,56,         ե) 1,001,          է) 3,5978,

բ) 16,99,         դ) 0,003,           զ) 37,1,             ը) 74,0938։

3) Լուծել հավասարումները.

ա)2x+5=17

բ)2x-3=21

գ)3x+2=2x+7

դ)3x-1=x+11

4) Կարդացե՛ք կոտորակը.

ա) 0,385 , գ) 894,1503 , ե) –0,00301 , է) –100,01 ,

բ) 113,07 , դ) 12,1 , զ) 10,001 , ը) 5,137 ։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք

նրա ամբողջ մասը.

6) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա կոտորակային մասը.

7) Ի՞նչ թվանշան է գրված 364,50791 կոտորակի` 

ա) հարյուրյակների կարգում,

բ) տասնորդականների կարգում, 

գ) տասհազարերորդականների կարգում,

դ) տասնյակների կարգում։

8) Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.

ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական,

բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական,

գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական,

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական,

ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն

Հազարերորդական։