Posted in Պատմություն 6․4

Երվանդականների թագավորություն

Երվանդականների թագավորության վերականգնումը։ էջ 68-72

Աքեմենյան Իրանը։ էջ 41-44

ԿԱՏԱՐԵ՛Լ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

1․ Ի՞նչ գիտես Գավգամելայի ճակատամարտի մասին։

Գավգամելայի ճակատամարտ, տեղի է ունեցել մ.թ.ա. 331 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, Ալեքսանդր Մակեդոնացու ու Դարեհ III Աքեմենյանի զորքերի միջև, Գավգամելայի հարթավայրում (այժմ՝ քաղաք Էրբիլ, Իրաք, Տիգրիս գետի մերձակայքում)։ Այն համարվում է Ալեքսանդրի երրորդ ու վճռորոշ ճակատամարտը Պարսկաստանի տերության դեմ, որն ավարտվեց հունամակեդոնական զորքի կատարյալ հաղթանակով և ազդարարեց Աքեմեյան տիրակալության փլուզումը։

2․ Ինչպե՞ս ավարտվեց Մենոն զորավարի արշավանքը դեպի Հայաստան։

Ինչպես վկայում է հույն մատենագիր Ստրաբոնը, հայերը ոչնչացնում են նրա բանակը, իսկ զորավարին՝ ՙՙխեղդամահ անում՚՚:

3․Ինչու՞ էր Հայաստանը համարվում անմահության երկիր։

Որովհետև Հայաստանը ուներ հզոր թագավորներ։

4․ Ինչպե՞ս ստեղծվեց Աքեմենյան Տերությունը։

5․ Ի՞նչ գիտես Աքեմենյան տերության մասին։

Posted in Պատմություն 6․4

Հայկազունի Երվանդականների թագավորությունը

Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու՝

 Թեմա 8․  Հայկազունի Երվանդականների թագավորությունը 7-4-րդ դարերում։

Առաջադրանք․

 • Ո՞վ էր Պարույր նահապետը։
 • Նա Հայկ Նահապետի որդիներից է:
 • Որքա՞ն էր հայոց զորքի թիվը Երվանդ Սակավակյացի օրոք։
 • այող զորքի թիվն էր 40․000։
 • Երվանդ Սակավակյացի պետության սահամնները ո՞ւր էին հասնում։
 • Հյուսիսում-Կուր գետ և Սև ծով։
 • Արևելքում-Մարաստան։
 • Հարավում-Հյուսիսային Միջագետք։
 • Արևմուտքում-Կապադովկիա
 • Ի՞նչպես ստեղծվեց Աքեմենյան տերությունը։
  Քանի որ Կյուրոս Մեծը գնացել էր մառտի այն չուներ զորք և դրա համար ստեղծեց Աքեմենյան տերություն
 • Ի՞նչ է Բեհիսթունյան արձանագրությունը, և ինչպե՞ս է Հայաստանը նրանում հիշատակվում

Դարեհ I-ը պատերազմներ սկսեց իր հակառակոռդների դեմ, որոնց մասին է պատմում նրա թողած Բեհիսթունյան եռալեզու արձանագրությունը։ Այս արձանագրության պարսկերեն մասում Հայաստանը կոչվում է Արմինիա, ելամերենում Հարմինույա, իսկ բաբելերենում Ուրարտու

Posted in Պատմություն 6․4

Պատմություն

ա/ Վանի թագավորության պայքարն արտաքին ուժերի դեմ։

բ/ Վանի թագավորության թուլացումն ու անկումը։ Էջ 54-60։ Տես նաև։

Առաջադրանք

1/ Որո՞նք էին Վանի թագավորության թշնամի պետություններն։

Ասորեստանը,Կիմերներ,

2/ Ովքե՞ր էին կիմերները։ Ռուսա 2-րդը ինչպե՞ս վարվեց կիմերների հետ։

կիմերներ քոչվոր ցեղերեն

3/ Ինչո՞ւ թուլացավ Վանի թագավորությո

Վանի թագավորություն թուլացավ Ռուաս 2 վանի հետո թագավորություն աստիճանաբար թուլացավ։

Posted in Պատմություն 6․4

Դաս 4 – Հոկտեմբերի 10-14

 1. Ներկայացրե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի լեռները /էջ 9-10/։

Մեծ Արարատ, Փոքր Արարատ, Արագած։

Մեծ Արարատը և Փոքր Արարատը հայտնի են, որպես Մասիս ու Սիս անուներով իսկ Արագածը համարվում է Հայաստանի ամենաբարձր լեռը։

 • Ինչպե՞ս քայքայվեց նախնադարյան հասարակությունը /էջ 27-28/։

Մարդիկ նախնադարում հավասար էին, սակայն, երբ սկսեցին ստեղծել իրենցը բացի սպառելուց առաջացավ մասնավոր սեփականությունը, որնել հանգեցրեց նախնադարի անկմանը։

Posted in Պատմություն 6․4

Դաս 3 – Նախնադար – Հոկտեմբերի 3-7

 1. Մարդկության պատմության ո՞ր ժամանակաշրջանն է կոչվում նախնադար և ինչո՞ւ։ Քանի շրջանի է այն բաժանվում։

Նախնադարը համարվում է մարդկության պատմության ամենվաղ շրջանը և այն բաժանվում է փուլերի՝ քարի, պղնձի-քարի, բրոնզի դարաշրջանների։ Փուլերը կոչվում են հետևյալ անուներով, որովհետև դրանք ցույց են տալիս հիմնական նյութը, որը մարդը գործածել է այդ շրջանում։

 • Բացատրե՛ք նեոլիթյան «հեղափոխության» էությունը /էջ 22-23/

Մարդը սկզբում միայն սպառում էր բնության բարիքները, սակայն հետո սկսեց սպառելւց բացի նաև ստեղծել։ Նա կարողանում էր իր համար ստեղծել անհրաժեշտ բարիքներ՝ պահելով ու բազմացնելով կենդանիների, մշակելով բույսեր ու աճեցենլով մրգատու ծառեր ու այդպես զարգացավ մեր մարդկությունը։ Այս ամենը կոչվում է՝ նեոլիթյան «հեղափոխության»։

 • Ի՞նչ էին անվանում հնագույն մարդկանց խմբերը։

Մարդկանց անվանում էին ցեղային միություններ։

 • Ինչո՞վ էին զբաղվում հնագույն մարդիկ։

Գոյատևում էին՝ պահելով կենդանիներ, աճեցնելով բույսեր, սարքելով տներ, հայթայթելով ուտելիք և այլն․․․ Ստեղծում էին մշակույթ ու քաղաքակրթություն։

 • Ի՞նչ էք հասկանում բանական էակ ասելով։

Ֆիզիկական մարդ, որը աշխարհի զարգացման ՝ առաջինն է։

Posted in Պատմություն 6․4

Պատմություն։ Դաս 2։ Հայաստանի Պատմավարչական Բաժանումները – Սեպտեմբերի 19-23

 1. Ներկայացրե՛ք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը/գրավոր/։

Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը

Նագանգներ։ Աղձնիք, Այրարատ, Արցախ, Բարձր Հայք, Գուգարք, Ծոփք, Կորճայք, Մոկք, Ուտիք, Պասկահայք, Սյունիք, Վասպուրական, Տայք, Տարուբերան, Փայտկարան։

 • Աղյուսակի տեսքով ներկայացրե՛ք նախնադարի փուլերը/գրավոր/։

Հին քարի դար — պալեոլիթ

Միջին քարի դար — մեզոլիթ

Նոր քարի դար — նեոլիթ

Պղնձի քարի դար — էնեոլիթ

Բրոնզի դար

Երկաթի դար

 • Որքա՞ն է ՀՀ տարածքը, Մեծ Հայքի ո՞ր մասն է այն կազմում/գրավոր/։

Մեծ Հայքի մակերեսային տարածքը՝ 310 հազար քառ․ կմ էր իսկ ներկայիս Հայաստանի տարածքը կազմում է 29734 քառ․ կմ․։

 • Պատմե՛ք հին քարի դարի բնորոշ գծերի մասին։ Պալեոլիթյան ի՞նչ կայաններ գիտեք Հայաստանում /գրավոր/։

Պատմության վաղնջական ժամանակները Հնագույն մարդկանց պատմությունը համաշխարհային պատմության սկզբնափուլն է, որն անվանում են նախնադար:

Մարդկության պատմության այդ վաղ շրջանն անվանում են նաև քարի դար, քանի որ այդ ժամանակ մարդու պատրաստած և օգտագործած պարզունակ գործիքները հիմնականում քարից էին (կայծքար, վանակատ և այլն): Քարի դարը բաժանվում է երեք մեծ շրջանի`   հին քարի դար(պալեոլիթ), միջին քարի դար (մեզոլիթ) և նոր քարի դար (նեոլիթ): Հին քարի դարն ընդգրկում է հնագույն ժամանակներից մինչև Ք.ա. XII հազարամյակն ընկած ժամանակաշրջանը:

Մարդիկ օգտագործել են միայն քարե (օբսիդիան, կայծքար և այլն) գործիքներ, զբաղվել որսորդությամբ ու հավաքչությամբ, ձկնորսությունը եղել է սաղմնային վիճակում, իսկ երկրագործությունը, անասնապահությունն ու խեցեգործությունը հայտնի չեն եղել։

Posted in Պատմություն 6․4

Դաս 1 – Հայկական Լեռնաշխարհ – Սեպտեմբերի 12-16

 1. Բացատրե՛ք «Հայրենիք» հասկացությունը /բանավոր , էջ 7-8/

Հայրենիք ասելով, հասկանում եմ այն վայրը, որտեղ ապրել են մեր հայ նախնիները ու նրանց այդ վայրում ստեղծած մշակույթը։

 • Նկարագրե՛ք հայկական լեռնաշխարհի խոշոր գետերն ու լճերը/գրավոր /

Գետերը։ Եփրատ, Տիգրիս, Արաքս, Ճորոխ, Կուրի, Ախուրյան, Հրազդան, Որոտան։

Լճերը։ Սևանը, Վանը և Ուրմիան։

Posted in Պատմություն 6․4

Ին՞չու սովորել պատմություն

Յուրաքանչյուր մարդու համար իր ազգի պատմությունը իմանալը կարևոր է ու իմ կարծիքով պարտադիր։ Իմանալ սեփական պատմությունը, նշանակում է իմանալ սեփական ազգի նախկինում ունեցած անկումների ու բարձրունքների մասին, որնել մեզ հնարավորություն ՝ տալիս դասեր քաղել՝ մեր նախնիների արած սխալներից։ Ամփոփելով կգրեմ, որ պատմությունը իմանալու շնորհիվ մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչպես լուծել ազգի ներկայիս ու ապագա խնդիրները։