Posted in Մաթեմաթիկա

Իմ ընտանիք

տատիկս 74 տ՝ է ես 9 տարեկան եմ քանի տարով է մեծ իձանից ։ 4 տարի հետո տատիկը քանի տարով մեծ կլինի ինձանից։74-9=65 74+4=78 9+4=13 78-13=65

մայրիկս իձանից մեծ է 26 տարով ես 9 տարեկան եմ իսկ քույրիկս ինձանից մեծ է 4 տարով քանի տարեկան է քույրիկս։26+9=35 9+4=13

հայրիկս 48 տ՝է իսկ մայրիկս 35 5 տարի հետո հայրիկս քանի տարով մեց կլինի մայրիկիցես

48-35=13 48+5=53 35+5=40 53-40=13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s