Posted in Մայրենի

Կարդում ենք գրաբար

  1. Նկատեցի՞ր` ինչպես է կարդացվում զ մասնիկը (նախդիրը) բաղաձայնից առաջ: զիմստություն-իմստություն
  2. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:
  3. Ճանաչել իմաստութիւն և խրատ, իմանալ բանս հանճարոյ:

Posted in Ռուսերեն, Ռուսերեն

Белая шубка

Найдите в тексте и прочитайте ответы на вопросы.
1. Почему лес казался хмурым?


Яйцо не удалось найти в мрачном лесу

2. Каким был зимний лес?

красивые леса

3. Как вели себя вороны?

они крутятся нетронутыми возле столба

4. Кого увидели под кустом ребята?

Мальчики увидели кролика под кустом

5.зайцу пригодилась белая шубка?

Почему зайцу трудно было спрятаться? 6.

Что случилось с зайцем? 7.

Как лечили сломанную ножку зайцу? 8.

Когда решили выпустить на волю зайца? 9.

Как зайцу пригодилась белая шубка?

Напишите антонимы данных слов.
Лето, день, жара, согреться, холодный, белый, исчезнуть, белеть, улететь.

Составьте из данных слов предложения и запишите их.
1. землю, Всю, белый, пушистый, укрыл, снег

Всю землю укрыл белый пушистый снег

2. деревьях, снег, На, лежит

На деревьях лежит снег

3. животных, Снег, от, холода, спасает

Снег от холода спасает животных

4. снежный, покров, Растениям, зимой,

Растениям зимой снежный покров

необходим 5. день, 21 декабря, семь, продолжается, часов

21 декабря 5. день необходим продолжается семь часов

Posted in Uncategorized

BOOMER

ԲՈՒՄԵՌ ծրագիր իրենից ներկայացնում է իրար հետ շփվելու ծրագիր բյած ոչ միյայն շպվելու, նա ունի տարբեր բաներ որինակ ծիծաղելի պատվացքներ, վիռտուալ աշխար, նաև քարողեք սովորել ծրագրավորում և ղաղալ տարբեր խաղեր որոնք հասանելի չեն շատերին։Նաև քարողեք սովերել մաթեմտիկ, անգրելեն,ռուսերն,գեռմներեն նաև կարողեք ԲՈՒՄԵՌ շատ աշխատելու դեպքում կարողեք ստանալ Ադմինի կոչում և թարմցնել ծրագիրներ ձեր մթքերով։Կարողեք անել առք ու վաճառք։

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա 26.11.2021

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 15 է, թերի քանորդը՝ 8, մնացորդը՝ 3։
15×8=120, 120+3=123
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 165 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 1։
165-1=164, 164:4=41
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 3։
17×6=102, 102+3=105
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 788 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 2։
788-2=786. 786:3=262

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 4։
21×5=105, 105+4=109
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 569 է, թերի քանորդը՝ 9,
մնացորդը՝ 2։
569-2=567, 567:9=63

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
108-ի բաժանելիս։
107

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
5-ի բաժանելիս։
4

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
36-ի բաժանելիս։
35

10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.

2500, 16635, 180012, 3697, 12560, 2504, 1450
2500, 180012, 12560, 2504

11)Առանձնացրեք 3-ի բաժանվող թվերը.

1560, 1568, 3609, 15880, 3605, 14500
1560, 3609

12)Առանձնացրեք 9-ի բաժանվող թվերը.

3780, 2156, 108819, 1000, 1605
3780, 108819

Posted in Անգլերեն

Past Continuous – Mixed Exercise 2

1) (when / he / work there)?
[ . ]
Check
Show
2) (you / make dinner)?
[ Were you making dinner? ]
Check
Show
3) (they / drink coffee when you arrived)?
[ . ]
Check
Show
4) (when / we / sleep)?
[ . ]
Check
Show
5) (they / study last night)
[ . ]
Check
Show
6) (we / talk when the accident happened)
[ . ]
Check
Show
7) (he / not / exercise enough)
[ . ]
Check
Show
8) (I / talk too much)?
[ . ]
Check
Show
9) (it / not / snow)
[ . ]
Check
Show
10) (how / they / feel)?
[ . ]
Check
Show
11) (they / not / talk)
[ . ]
Check
Show
12) (where / I / stay)?
[ . ]
Check
Show
13) (why / he / study on a Saturday night)?
[ . ]
Check
Show
14) (I / go to school when you saw me)
[ . ]
Check
Show
15) (you / sleep at 6am)
[ . ]
Check
Show
16) (she / work when I called)
[ . ]
Check
Show
17) (we / not / leave when you called)
[ . ]
Check
Show
18) (I / not / stay in a hotel)
[ . ]
Check
Show
19) (we / make too much noise)?
[ . ]
Check
Show
20) (they / take the exam)?
[ . ]
Check
Show

Posted in Անգլերեն

Past Continuous Mixed Exercise 

1) (he / cook)
[ . ]
Check
Show
2) (she / play cards)?
[ . ]
Check
Show
3) (I / not / cry)
[ . ]
Check
Show
4) (you / not / feel well)
[ . ]
Check
Show
5) (where / I / go when I met you)?
[ . ]
Check
Show
6) (she / not / sleeping at midnight)
[ . ]
Check
Show
7) (I / work)?
[ . ]
Check
Show
8) (you / sleep when I got home)?
[ . ]
Check
Show
9) (it / rain at lunchtime)
[ . ]
Check
Show
10) (what / you / do)?
[ . ]
Check
Show
11) (why / she / run)?
[ . ]
Check
Show
12) (you / not / read)
[ . ]
Check
Show
13) (how / we / do at that time)?
[ How were we doing at that time? ]
Check
Show
14) (he / not / watch a film at 3pm)
[ . ]
Check
Show
15) (I / do my homework at eight o’clock)
[ . ]
Check
Show
16) (where / it / rain)?
[ . ]
Check
Show
17) (you / shop when I called you)
[ . ]
Check
Show
18) (she / eat dinner when we arrived)
[ . ]
Check
Show
19) (he / live in Tokyo at the time)?
[ . ]
Check
Show
20) (it / snow)?
[ . ]
Check
Show
Posted in Մայրենի

Մայրենի  25.11.2021

176. Գործողություն ցույց տվող բառերը (բայերըդարձրո՛ւ ո՞վկամ ի՞նչ հարցին պատասխանողառարկա ցույց տվող բառեր (գոյականներ):

Օրինակ՝
լուծել – լուծույթ, լուծում

սպասել – սպասավոր, սպասյակ, սպասուհի, սպասում:

         Իշխել – իշխանություն

Բժշկել – բժշկություն

Բացել – բացիչ

Ուսուցանել – ուսուցիչ

Ճեղքել – ճեղք

Պահել – պահակ

Հյուսել – հյուս

Բանել – բանվոր

Գրել – գրիչ

Գործել – գործ

Զգալ – զգացող

Հարցնել – հարց

177. Ինչպիսի՞ հարցին պատասխանողհատկանիշ ցույց տվող բառերից (ածականներիցկազմի´ր գոյականներ (ի՞նչ հարցին պատախանող բառեր):

Օրինակ՝
տաք – տաքություն:

         Քաջ – քաջություն

Մեծ – մեծություն

Գեղեցիկ – գեղեցկություն

Հատուկ – հատկություն

Հասարակ – հասարակություն

Հարմար – հարմարություն

Դեղին – դեղնություն

Գունատ – գունատություն

Հնչեղ – հնչեղություն

Շքեղ – շքեղություն

Պերճ – պերճություն

Խեղճ – խեղճություն

Տկար – տկարություն

179. Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը  գտի´ր՝ ուշադրություն դարձնելով դրանց սկզբնատառերի գրությանը:

Ա. Հայր, տղամարդ, տղա, ուսուցիչ, վարիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, տատ, իտալուհի, բժշկուհի,քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:
Բ. Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա (մայր ցամաք), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (պետություն), Սևան, Արաքս, Նիագարա (ջրվեժ):

Ա խմբի բառերը գրվում են փոքրատառով, իսկ Բ խումբ անուններ են։

18O. Նախորդ վարժության մեջ տրված ո՞ր գոյականներն են հասարակ և որո՞նք՝ հատուկՊատասխանդ պատճառաբանիր:

Ա խմբի բոլոր բառերը։ Հայր, տղամարդ, տղա, ուսուցիչ, վարիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, տատ, իտալուհի, բժշկուհի,քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:

Բ խմբի բոլոր բառերը – Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա (մայր ցամաք), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (պետություն), Սևան, Արաքս, Նիագարա (ջրվեժ)։

183. Կետերի փոխարեն պահանջվող մեծատառը կամ փոքրատառը գրի´ր:

Նրա պապը (ս)ասունցի էր ու շատ էր պատմում սասունցիների մասին;
Ուզում էր նմանվել (Ս)ասունցի Դավթին:
էպոսի վերջին հերոսը (Փ)ոքր Մհերն է:
Գրքի հերոսը մի (փ)ոքր տղա է:
«Սասունցի Դավիթ» էպոսում հիշատակվում է (Պ)ղնձե քաղաքը:
Գտածը (պ)ղնձե մատանի էր:
Կիրակոս (Գ)անձակեցու պատմության մեջ հանդիպում է (Պ)ղնձահանք կոչվող վանքը:
Ես վստահ եմ, որ (գ)անձասար լեռը դեռ կարդարացնի իր հպարտ անունը:
Ինչե՜ր ասես չկային՝ ոսկե անոթներ ու արձանիկներ, թանկարժեք զարդեր դա մի իսկական (գ)անձասար էր:
Պետրոս (Ա)ռաջինը հովանավորում էր գիտությունն ու արվեստը:
Պետրոսն (Ա)ռաջինը հասավ կայանին:
Ալեքսանդր (Մ)ակեդոնացին գիտեր ամեն մի իրավիճակից դուրս գալու ձևը:

176. Գործողություն ցույց տվող բառերը (բայերըդարձրո՛ւ ո՞վկամ ի՞նչ հարցին պատասխանողառարկա ցույց տվող բառեր (գոյականներ):

Օրինակ՝
լուծել – լուծույթ, լուծում

սպասել – սպասավոր, սպասյակ, սպասուհի, սպասում:

         Իշխել – իշխանություն

Բժշկել – բժշկություն

Բացել – բացիչ

Ուսուցանել – ուսուցիչ

Ճեղքել – ճեղք

Պահել – պահակ

Հյուսել – հյուս

Բանել – բանվոր

Գրել – գրիչ

Գործել – գործ

Զգալ – զգացող

Հարցնել – հարց

177. Ինչպիսի՞ հարցին պատասխանողհատկանիշ ցույց տվող բառերից (ածականներիցկազմի´ր գոյականներ (ի՞նչ հարցին պատախանող բառեր):

Օրինակ՝
տաք – տաքություն:

         Քաջ – քաջություն

Մեծ – մեծություն

Գեղեցիկ – գեղեցկություն

Հատուկ – հատկություն

Հասարակ – հասարակություն

Հարմար – հարմարություն

Դեղին – դեղնություն

Գունատ – գունատություն

Հնչեղ – հնչեղություն

Շքեղ – շքեղություն

Պերճ – պերճություն

Խեղճ – խեղճություն

Տկար – տկարություն

179. Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը  գտի´ր՝ ուշադրություն դարձնելով դրանց սկզբնատառերի գրությանը:

Ա. Հայր, տղամարդ, տղա, ուսուցիչ, վարիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, տատ, իտալուհի, բժշկուհի,քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:
Բ. Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա (մայր ցամաք), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (պետություն), Սևան, Արաքս, Նիագարա (ջրվեժ):

Ա խմբի բառերը գրվում են փոքրատառով, իսկ Բ խումբ անուններ են։

18O. Նախորդ վարժության մեջ տրված ո՞ր գոյականներն են հասարակ և որո՞նք՝ հատուկՊատասխանդ պատճառաբանիր:

Ա խմբի բոլոր բառերը։ Հայր, տղամարդ, տղա, ուսուցիչ, վարիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, տատ, իտալուհի, բժշկուհի,քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:

Բ խմբի բոլոր բառերը – Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա (մայր ցամաք), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (պետություն), Սևան, Արաքս, Նիագարա (ջրվեժ)։

183. Կետերի փոխարեն պահանջվող մեծատառը կամ փոքրատառը գրի´ր:

Նրա պապը (ս)ասունցի էր ու շատ էր պատմում սասունցիների մասին;
Ուզում էր նմանվել (Ս)ասունցի Դավթին:
էպոսի վերջին հերոսը (Փ)ոքր Մհերն է:
Գրքի հերոսը մի (փ)ոքր տղա է:
«Սասունցի Դավիթ» էպոսում հիշատակվում է (Պ)ղնձե քաղաքը:
Գտածը (պ)ղնձե մատանի էր:
Կիրակոս (Գ)անձակեցու պատմության մեջ հանդիպում է (Պ)ղնձահանք կոչվող վանքը:
Ես վստահ եմ, որ (գ)անձասար լեռը դեռ կարդարացնի իր հպարտ անունը:
Ինչե՜ր ասես չկային՝ ոսկե անոթներ ու արձանիկներ, թանկարժեք զարդեր դա մի իսկական (գ)անձասար էր:
Պետրոս (Ա)ռաջինը հովանա

Posted in Անգլերեն

English Past Continuous Exercise 24.11.2021

1) Julie (was sleeping) (sleep) at three o’clock.[ . ]Check
Show
2) (You were studying) (study) at three o’clock.[ . ]Check
Show
3) Luke (was reading) (read) at three o’clock.[ . ]Check
Show
4) I (was working) (work) at three o’clock.[ . ]Check
Show
5) They (were eating) (eat) chocolate at three o’clock.[ . ]Check
Show
6) John (was playing) (play) tennis at three o’clock.[ . ]Check
Show
7) We (were watching) (watch) TV at three o’clock.[ . ]Check
Show
8) He (was using) (use) the internet at three o’clock.[ . ]Check
Show
9) You (were cooking) (cook) lunch at three o’clock.[ . ]Check
Show
10) We (were travelling) (travel) to London at three o’clock.[ . ]Check
Show
11) Mrs. Brown (was not walking) (not/walk) in the garden when the murder happened.[ . ]Check
Show
12) Mr. Black (was not working) (not/work) in his study when the murder happened.[ . ]Check
Show
13) Miss Jones (was not talking) (not/talk) to Mr. White when the murder happened.[ . ]Check
Show
14) You (were not playing) (not/play) cards when the murder happened.[ . ]Check
Show
15) Dr. Ford (was not reading) (not/read) in his room when the murder happened.[ . ]Check
Show
16) Mr. and Mrs. Green (were not eating) (not/eat) in the dining room when the murder happened.[ . ]Check
Show
17) Mr. Blue (was not drinking) (not/drink) coffee in the library when the murder happened.[ . ]Check
Show
18) The maid (was not cleaning) (not/clean) the bedrooms when the murder happened.[ . ]Check
Show
19) I (was not listening)  (not/listen) to music when the murder happened.[ . ]Check
Show
20) The dogs (were not playing) (not/play) outside when the murder happened.[ . ]
Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմ 24.11.2021

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 10,
մնացորդը՝ 6։

21 x 10 + 6 = 216
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 186 է, թերի: քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 1։

186 – 1 = 185 185 : 5 = 37
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 33 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 3։

33 x 4 + 3 = 135
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 126 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 2։

126 – 2 = 124 124 : 4 = 31

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 19,
մնացորդը՝ 5։

17 x 19 + 5 = 328
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 158 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 2

158 – 2 = 156 156 : 3 = 52

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
3-ի բաժանելիս։

2

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
25-ի բաժանելիս։

24

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
106-ի բաժանելիս։

105

10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.

1000, 1785, 2924, 30261, 2820, 34581, 3565, 2812, 4533

1000, 2924, 2820, 2812

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա 23.11.2021

Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 2։

11*3+2=35

Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 16 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 1։

(16-1):5=15:5=3

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 13 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 1։ 13×6=79 ,
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 155 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 3։ 4/3 մնացոռթ 155-2=153 152:4=38
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 42 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 5։ 42×6=252 252+7=257
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 159 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 4։ 159×5=759 159-4=155

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 18 է, թերի քանորդը՝ 11,
մնացորդը՝ 7։ 18×11=198 198-7=191
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 126 է, թերի քանորդը՝ 11,
մնացորդը՝ 5 126×11=1391 11×5=55 1348-5=1343

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
35-ի բաժանելիս։ 14

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
18-ի բաժանելիս։ 17

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
101-ի բաժանելիս։ 100

10) Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։