Posted in Մաթեմաթիկա

թվի պատիկ

 • Գտիր  7-ի  կրկնապատիկը։
 • 7×2=14
 • Գտիր  6-ի  եռապատիկը։ 
 • 6×3=18
 • Գտիր   8-ի  քառապատիկը։
 • 8×4=32
 • Գտիր  10-ի  հնգապատիկը։
 • 10×5=50    
 • Գտիր  4-ի  տասնապատիկը։
 • 10×4=40    
 • Թվարկիր  2-ի  պատիկ մի  քանի թիվ,  որոնք փոքր են 20-ից։
 • 2,4,6,10,12,14,18
 • Թվարկիր   3-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
 • 3
 • Գրեք  6-ի  պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 54-ից։
 • 12,18,24,30,36,42,48
 • Գրեք  8-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 8-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
 • 8,16,24,32,…
 • Թվարկիր 7-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 30-ից։
 • 35,42,49,56,63,70
 • Թվարկիր  9-ի պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 9-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
 • 9,18,27,36,45,54
 • Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք փոքր են 70-ից։
 • 10,20,30,40,50,60,
 • Թվարկիր  12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից։
 • 36,48,60
 • Գրեք  13-ի  պատիկ մի քանի թիվ։ Ո՞րն է 13-ի պատիկ ամենափոքր թիվը։
 • 13,26,39,…
 • Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։
 • 10×6=60
 • Ո՞րն է ամենամեծ  միանիշ թվի կրկնապատիկը։
 • 9×2=18
 • Ո՞րն է ամենափոքր  եռանիշ թվի տասնապատիկը։
 • 100
 • Ո՞րն է ամենափոքր  քառանիշ թվի քառապատիկը
 • 1000,4000,