Posted in Անգլերեն

Lesson 2

Բառերի թարգմանություն

Amusement ride- զվարճանքների այգի

Funfair- զվարճանք

A kind of park where people play games, go on rides, etc. – Այգու մի տեսակ է, որտեղ մարդիկ խաղում են խաղեր, զբոսնում են և այլն․․․

A funny ride that you like – զվարճալի զբոսանք, որ դու կսիրես

Տեքստի թարգմանություն

Gorky park is the best park in Moscow. It’s a very big and you can do a lot of things here. You can go on the amusement rides at the funfair. Boys and girls can fly high in the sky on the Ferris wheel! You can also see the Buran Space Shuttle and try the “Cosmic Experience”! During the winter you can go ice skating or join in the “conga”, a kind of dance around the park!

Gorky Park is a very exciting place to visit.

Գորկի այգին լավագույն է Մոսկվայում։ Այն շատ մեծ է և դու այնստեղ՝ կարող ես անել շատ բաներ։ Դու կարող ես գնալ զվարճալի զբոսանքի։ Տղաները և աղջիկները կարող են բարձր թռչել երկնքում՝ Ֆերիս անիվում։Դու նաև կարող ես տեսնել Բուրան տիեզերանավը և փորձել «Տիեզերական փորձը»։  Ձմռան ժամանակ դու կարող ես գնալ սառե դաշտ և վայելել «կոնգան», մի պարի տեսակ այգու կողքին։

Answer the questions on your blogs!

Is there a park in your town?

Yes, there is a park in my town.

What can you do there?

I can walk there, enjoy the nature, play with kids, ride a bike etc

Write about the park where you live.

The nature in that park is so good and beautiful, you can walk there, meet a lot of kids, ride a bike, or just hang out with your friends…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s