Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Շրջանագիծ, շրջան

  • Ի՞նչպիսի գիծն է կոչվում շրջանագիծ։
  • Ի՞նչ է շրջանագծի շառավիղը։
  • Ի՞նչ է շրջանագծի տրամագիծը։
  • Ի՞նչ է շրջանագծի լարը։
  • Ի՞նչ է շրջանագծի աղեղը։
  • Ի՞նչ է շրջանը։
  • Գծեք մի շրջանագիծ, որի շառավիղը 3 սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի տրամագիծը։ 2×4=8սմ
  • Գծեք մի շրջանագիծ, որի տրամագիծը 12 սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի շառավիղը։ 12:2=6սմ
  • Գծեք մի շրջանագիծ, որի շառավիղը 6 սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի տրամագիծը։ 12սմ
  • Գծեք մի շրջանագիծ, որի տրամագիծը 18 սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի շառավիղը։ 26 սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s