Posted in Մաթեմաթիկա, Uncategorized

Մաթեմ

 1. Եթե Դավիթի մտապահած թիվը քառապատկենք ու արդյունքից հանենք ամենափոքր երկնիշ թվի եռապատիկը, ապա կստանանք  50։ Գտե՛ք  Դավիթի մտապահված  թիվը։ 4-30=50 50+30=80 80:4=20 Ստուգում 20×4-30=50
 2. Եթե Էվայի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 5, արդյունքը բաժանենք 5-ի, ապա կստանանք 11։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Էվան։x2-5) :5=11 11×5=55 55+5=60 60:2=30
 3. Ո՞ր թիվն է մտապահել Սուսաննան, եթե նրա մտապահած թիվը հնգապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք  10 անգամ,   ապա կստանանք 15։ թիվը։x5):10=1515×10=150 150:5=30
 4. Եթե Արամի մտապահած թիվը բազմապատկենք 7-ով և արդյունքից հանենք 20, ապա կստանանք 260։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Արամը։ x7 -20=260
  260+20=280 280:7=40
 5. Սիրելի սովորողներ, այժմ կազմեք վերջից լուծվող խնդիրներ։
 6. Քանի՞ բաժանարար ունի 40-ը։1,2,40,20,10,4,5,8
 7. Քանի՞ բաժանարար ունի 32-ը:1,32,
 8. Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։1,2,3,4,6
 9. Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։1,2,3,4,6,8
 10. Գտիր 34 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։ 34+1=35
 11. Գտիր 65 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումար 65+1=66

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s