Posted in Մայրենի

Մայրենի

1. Գտեք բառերի առաջին արմատները և գրեք, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել: Օրինակ՝ մկնիկ- մուկ- ու>ը

Մրոտ, շնաձուկ, Հունաստան, ստախոս, մրգատու, սրբատեղի, լրաբեր, առվակ:

Մրոտ-ու>ը

Շնաձուկ-շուն-ու>ը

Հնաստատ-Հույ-ու>ը

Մրգատուն-միրգ-ու>ը

Սրբատեղի-սուրբ-ու>ը

Լրաբեր-լուր-ո>ը

Առվակ-առու-ո>ը

2. Բառերը վանկատեք:

Նապաստակ, ստեղնաշար, ավտոմեքենա, արշալույս, զանգակ, դռնակ, հաշվել, առագաստ, գետակ, ամաչկոտ, հիշել, բարձրախոս, հնդկական: նա-պաս-տակ,ստեղ-նա-շար,ավ-տո-մե-քե-նա, ար-շա-լույ զան-գակ, դըռ-նակ,հաշ-վել,ա-ռա-գաստ, գե-տակ, ա-մաչ-կոտ, հի-շել,

բար-ձրա-խոս, հընդ-կա-կան,  

3. Բառերին այնպիսի մասինիկ ավելացրեք, որ բնակվելու տեղ ցույց տան և գրեք, թե ինչ հնչյուրափոխությունէ  կատարվում:

Հնդիկ, պարսիկ, հույն, ասորի:

Հնդկստան,պարսկաստան-հունաստան,ասորեստան,

4. Բառերը շեշտադրեք:

Աղավնի՝, մայրի՝կ, երազկո՝տ, հեռո՝ւ, շնագայ՝լ, դասագի՝րք, մացառո՝տ, շողարձա՝կ, մայրամու՝տ, լուսավ՝որ, մենաստան՝, լեռնայի՝ն, զինադադա՝ր, ավտոմոբի՝լ: 

Posted in Մաթեմաթիկա

Առաջադրանքներ

 • Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 5 դմ է։
 • p=5×4=20 դմ
 • S=5×5=25 դմ քառ
 • Քառակուսու պարագիծը 28 դմ է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
 • P=28դմ 28:4=7դմ
 • Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
 • S=49S քառ
 • 7×7=49
 • Հաշվի՛ր 25 սմ և 11 սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:
 • P= 2×25+2×11= 50+22=72 S=25X11=275մ քառ
 • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 14 սմ է։ P=14×2=28 դմ
 • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 32 դմ է։p=32×2=64
 • Ուղղանկյան լայնությունը 8 սմ է, իսկ երկարությունը 2 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։ 8սմ+2սմ=10սմ 10+8=18 18×2=36դմ
 • Հաշվի՛ր 3 դմ, 4 դմ  և 5 դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։
 • 3+4+5=12դմ
 • Հաշվի՛ր 15 սմ, 14 սմ, 16 սմ և 17 սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։
 • 15+14+16+17=52
 • Գործնական աատանք․