Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Շաբաթ օրվա ճանապարհորդություը դեպի՝ Մեծեփ սար։

Շաբաթ օրը գնացինք Մեծեփ սար՝ հաղթհարելու։ Երկար ճանապարհ անցնելուց հետո, առաջինը մտանք եկեղեցի՝ աղոթեցինք, ասացինք հայրմերը, մոմ վառենցինք և շարժվեցինք դեպի Մեծեփ սար։ Տեղ հասնելով՝ ինջանք մեքենայից և սկսեցինք քայլել դեռ սար չհասած տեսնում էինք՝ գեղեցիկ, կապուտաչյա Սևանը։ Հարմար տեղ նստեցինք՝ նախաճաշելու։ Նախաճաշից հետո քայլեցինք դեպի՝ Մատուռը։ Տեսանք՝ ամրոցի փլատակները և գնացինք Սևան լողալու։ Այդպիսով ավարտվեց մեր ճանապարհորդություը դեպի՝ Մեծեփ սար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s