Posted in Uncategorized

Մենք ուրբադ օր գնացինք Արտեստ ճանահպր շատ ուրախեր անցնում երկար, ճանապհարից հետո, կագնեցինք Արփա գետի ափին նախաճաշելու։Նախաճաշելուց հետո և Արփա գետ վաելելուց հետո շարժվեցինք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s