Posted in Ոսկերչություն

Ոսկերչություն

Ես այսօր առաջին ագամեյ գնացել ոսկերչություն ես ցանոտ ացա վարպետ Դավիթի հետ և հետո մենք շրջեցինք կաբինետներ իսկ հետո գնացի երկաթ ձոլերու շատ հետաքրքիր գործեր։

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա

1)   24840:4

           :24840  4
                 210
              6210  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

2)   3750:3

              3750 3
             375050
                 3 
               50   
                0   
                    
                    
                    
                    
                    

3)   7800։5

             :78005
              7800  
                5  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

4)  3360։

             :336020
              333030
                 2  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

5)   5680։40

             :568040
             40  142
             168   
             160   
                80  
               80  
                 0  
                    
                    
                    

6)   7500:60

             750060
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

7)   17500 ։70

           :17500 70
          60    125
           150     
           120     
           300     
             00     
              0     
                    
                    
                    

8)   28770։70

           :28770 70
             140250
            350   
              350   
                0   
                    
                    
                    
                    
                    

9)  54660։60

           :5466060
            540  911
           66    
            60     
            60     
             60     
              0     
                    
                    
                    

10)   555000։50

          :555000 50
          55   11100
           50       
                    
Posted in Մայրենի

Մայրենի 87, 89-92 էջէր

87. Պարզի´ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՞նչ սկզբունքով են կազմվածԱյդ բառախմբերը լրացրո´ւ:

Ա. Ջրառատ, ջրային, ջրկիր, ջրվեժ, հողագործ, հողեղեն, հողոտ, անհող, քարանձավ, քարոտ, քարեդար, փայտագործ, փայտաշեն, փայտե, տնային, մանկատուն, գրավատուն:

Բ. Ջուր, հող, քար, փայտ, տուն:

89. Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր: Արմատներն ինչո՞վ են միանում:
Մարդամոտ-մարդ+ա+մոտ
Լուսամուտ-լույս+ա+մուտ
Ծնողասեր-ծնող+ա+սեր
Գորգագործ-գորգ+ա+գործ
Փառատոն-փառ+ա+տոն
Բառերը միանում են Ա հոդակապով:

90. Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:
Սառն (սառ)-սառնարան
միտ (մտ)-ուղամիտ
մուր (մր)-ածխամուր

91. Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւ: Արմատներն ընդգծիր:
Օրինակ՝
մայրություն – մայր + ություն
անամոթ – ան + ամոթ

Ամպոտ-ամպ-ոտ
քարոտ-քար-ոտ
օդային-օդ-ային
անշնորհք-ան-շնորհ-ք
դժգոհ-դժ-գոհ
հեռավոր-հեռ-ավոր
բարություն-բար-ություն
գրավոր-գր-ավոր
անորոշ-ան-որոշ
տհաճ-տ-հաճ

92. Ամեն շարքից մի բաղադրիչ ընտրի´ր և բաղադրյալ բառեր կազմի´ր (քանիսը կստացվի):
Ա.Թութ-թթենի, կարմիր-կարմրավուն, փուշ-փշոտ, ոսկի-ոսկյա, տուն-անտուն, գույն-գունավոր, կաթ(ն)-կաթնեղեն, խորհուրդ-խորհրդարան:
 Բ.Ան-, -յա, -ենի, -ոտ, -արան, -ավուն, -եղեն, -ավոր: