Posted in Ոսկերչություն

Ոսկերչություն

Ես այսօր առաջին ագամեյ գնացել ոսկերչություն ես ցանոտ ացա վարպետ Դավիթի հետ և հետո մենք շրջեցինք կաբինետներ իսկ հետո գնացի երկաթ ձոլերու շատ հետաքրքիր գործեր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s