Posted in Մաթեմաթիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկանան ամանորյան խնդիրներ

Արմեն գնեց 2 հատ տոնածառ իսկ Միքաել գնեց 1 հատ տոնածառ Միքաել գնած տոնածառ առժեր 60 հազար դրամ ինչ առժեր Արմենի գնած 2 տոնածառ ինչ արժեր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s